herb BIP - Szkoła Podstawowa nr 3

www.bip.sp3.slawno.pl

Wewnątrzszkolny system oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

 

ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE I CELE OCENIANIA

 

§ 1

 1. Ocenianiu podlegają:

  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,

  2. zachowanie ucznia.

 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

§ 2

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

  2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

  4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia,

  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

  6. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.

2a. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

  3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,

  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, zgodnie z § 6 ust. 2 – 16,

  5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole,

  6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

  7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 2. Formy powiadamiania rodziców o postępach uczniów:

  1. spotkania z rodzicami co najmniej dwa razy w semestrze,

  2. uchylony,

  3. uchylony,

  4. uchylony.

 3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego programu nauczania oraz o zasadach oceniania zachowania,

  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

  4. wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 4. Nauczyciel jest zobowiązany (na podstawie opinii lub orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a także rozpoznania dokonanego przez nauczycieli i specjalistów) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono nieprawidłowości rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

6a. Specyficzne trudności w uczeniu się rozumie się jako trudności w uczeniu się

odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności

w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania

percepcyjno –motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami

neurologicznymi”.

 1. Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia powinno być dokonywane w różnych formach na podstawie:

  1. ustnych wypowiedzi uczniów,

  2. pisemnych i ustnych ćwiczeń wykonywanych podczas szkolnych zajęć edukacyjnych,

  3. pisemnych i ustnych ćwiczeń wykonywanych w domu,

  4. ćwiczeń praktycznych wykonywanych podczas zajęć edukacyjnych,

  5. wytworów twórczości dziecięcej,

  6. pisemnych sprawdzianów i prac klasowych (praca klasowa oznacza każdą pisemną formę sprawdzania wiadomości i umiejętności, na którą przeznaczono całą lekcję; sprawdzian oznacza każdą krótszą formę kontrolnej pracy pisemnej)- obowiązują minimum dwie prace klasowe w ciągu semestru:

   1. o pracach klasowych nauczyciel informuje ucznia z tygodniowym wyprzedzeniem i ustalony termin zaznacza w dzienniku ołówkiem,

   2. w ciągu tygodnia dopuszcza się maksymalnie trzy pisemne prace klasowe,

   3. sprawdziany obejmujące wiedzę ucznia z trzech ostatnich lekcji ( maksymalnie dwa sprawdziany w ciągu dnia) lub tzw. kartkówki ( z ostatniego tematu) mogą się odbywać bez zapowiedzi.

7a. Ze względu na specyfikę poszczególnych edukacji i przedmiotów dopuszcza się

pominięcie niektórych sposobów oceniania wymienionych w ust.7, jeśli program nauczania nie przewiduje określonych form aktywności uczniów.

 1. Ustala się następujące progi procentowego podziału punktów na poszczególne oceny za prace pisemne:

  Wartość procentowa

  Ocena

  100% oraz co najmniej jedno zadanie z poziomu wykraczającego

  celujący

  100% - 89%

  bardzo dobry

  88% - 75%

  dobry

  74% - 51%

  dostateczny

  50% - 31%

  dopuszczający

  30% - 0%

  niedostateczny

 2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, na której prace są omawiane, a uczeń nieobecny może na swoją prośbę zapoznać się z pracą/pracami na najbliższej lekcji przedmiotu. Rodzice ucznia z pisemnymi pracami swojego dziecka mogą się zapoznać u nauczyciela przedmiotu w dniu zebrania rodziców albo (po wcześniejszym umówieniu się) podczas indywidualnego spotkania z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą. Inna dokumentacja przebiegu nauczania udostępniana jest na wniosek ucznia lub jego rodzica po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły w sposób przez niego wskazany.

 3. Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

 4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę:

  1. w trakcie lekcji poprzez ustny komentarz,

  2. za prace oceniane według skali punktowej poprzez podanie progów procentowych na daną ocenę,

  3. w wybranych przez nauczyciela pracach pisemnych poprzez pisemny komentarz wskazujący mocne i słabe strony pracy,

  4. w innych sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych poprzez zapoznanie ucznia i/ lub rodzica z kryteriami ustalonej oceny.

 5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

ROZDZIAŁ II

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW SPRAWDZANIA WIEDZY

§ 3

 1. Uczniowie, którzy nie pisali pracy klasowej, mają obowiązek napisać ją w terminie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły, jeżeli nie napiszą, otrzymują ocenę niedostateczną.

 2. Prace klasowe napisane na ocenę niedostateczną uczeń może poprawić w terminie tygodniowym (tylko raz). Krótsze sprawdziany i tzw. kartkówki nie podlegają poprawie. Ocena otrzymana za poprawioną pracę klasową jest wpisywana jako kolejna do dziennika. Uczeń, który w terminie nie poprawił pracy klasowej, traci prawo do jej poprawienia.

 3. Po długiej usprawiedliwionej nieobecności oraz w sytuacjach losowych uczeń nie może być pytany w ciągu kolejnych trzech dni.

 4. Uczeń ma prawo do jednego dnia w semestrze tzw. „dnia osobistego”, w którym może być nieprzygotowany do zajęć szkolnych:

  1. uczeń zgłasza zamiar wykorzystania „dnia osobistego” na początku swojej pierwszej lekcji,

  2. nauczyciel jest zobowiązany odnotować fakt zgłoszenia „dnia osobistego” w dzienniku,

  3. niewykorzystany w semestrze „dzień osobisty” przepada.

 5. Uczeń korzystający ze „szczęśliwego numerka” nie jest zwolniony z prac klasowych ani

zadań zapowiedzianych z kilkudniowym wyprzedzeniem.

 1. Konsekwencje działań kontrolnych nauczycieli w stosunku do uczniów ( ze szczególnym uwzględnieniem prac domowych) określają PSO.

 2. Na ferie oraz dłuższe przerwy w nauce nie są zadawane pisemne zadania domowe.

 3. W pierwszym dniu po dłuższej przerwie nie są przeprowadzane sprawdziany i uczeń nie może być pytany.

 4. Prace długoterminowe podlegają ocenie tylko wtedy, jeżeli są oddane w terminie.

 

ROZDZIAŁ III

OCENIANIE UCZNIÓW

§ 4

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla klas I-III jest oceną opisową (z wyjątkiem religii), uwzględniającą poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych programów nauczania, a także wskazującą potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 2. Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

 3. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 4. W klasach I - III stosuje się ocenę opisową. Dokumentacja oceny opisowej składa się z:

  1. arkusza ocen,

  2. dziennika lekcyjnego, w którym zapisywany jest osiągnięty poziom wiadomości i umiejętności każdego ucznia (ocena opisowa w dzienniku może być wpisana lub wklejona),

  3. uchylony,

   1. uchylony,

   2. uchylony,

  4. uzupełnieniem obrazu rozwoju dziecka są gromadzone przez nauczyciela wytwory pracy dziecięcej.

5. Oceny bieżące:

 1. na podstawie bieżącej obserwacji nauczycieli wychowawca systematycznie odnotowuje w dzienniku zajęć, ćwiczeniach i zeszycie ucznia osiągnięcia edukacyjne uczniów, stosując cyfrowe skróty opisów ocen:

  1. celujący - wyrażony cyfrą 6: „Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą ci się gratulacje!”,

  2. bardzo dobry - wyrażony cyfrą 5: „Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!”,

  3. dobry - wyrażony cyfrą 4: „Dobrze pracujesz, jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiąganie lepszych wyników”,

  4. dostateczny - wyrażony cyfrą 3: „Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze, konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców oraz systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony”,

  5. dopuszczający - wyrażony cyfrą 2: „Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców”,

  6. niedostateczny - wyrażony cyfrą 1: „Osiągasz niezadowaląjące rezultaty. Spotkało

cię niepowodzenie. Pokonasz je, jeśli podejmiesz systematyczną pracę wspólnie

z rodzicami i nauczycielami”,

  1. podczas oceniania bieżącego nauczyciel może stosować skalę rozszerzoną poprzez dodanie plusa (+) lub minusa (-) przy ocenach: bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,

  2. we wrześniu w klasie pierwszej nie przewiduje się wystawiania oceny niedostatecznej,

  3. rodzice będą powiadamiani o osiągnięciach i problemach uczniów poprzez wpisy w dzienniczku ucznia oraz w czasie spotkań z wychowawcą,

  1. w przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania ucznia do zajęć rodzice informowani będą podczas dodatkowych indywidualnych spotkań z nauczycielem.

6. Ocena zachowania w klasach I – III jest oceną opisową:

 1. przy ustalaniu oceny zachowania będą brane pod uwagę:

  1. kultura osobista:

- uczeń używa form grzecznościowych,

- jest koleżeński,

- w kulturalny sposób nawiązuje kontakty z nauczycielami i innymi pracownikami

szkoły oraz kolegami,

- dba o kulturę słowa,

- przestrzega higieny osobistej,

- porządkuje swoje stanowisko pracy podczas zajęć i po lekcjach,

  1. stosunek do obowiązków szkolnych:

- uczeń jest przygotowany do lekcji, - nie spóźnia się na lekcję,

- dba o estetykę zeszytów, książek i przyborów szkolnych,

- uważnie słucha i wykonuje polecenia,

- bierze udział w konkursach, zawodach sportowych,

- nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia,

- stosuje się do norm i zasad panujących na terenie klasy i szkoły,

  1. aktywność:

- uczeń jest aktywny na lekcjach, chętnie zgłasza się do odpowiedzi,

- dobrze wypełnia obowiązki dyżurnego,

- pomaga kolegom podczas zajęć,

- pracuje wytrwale, nie zniechęca się, napotykając trudności,

- pracuje na rzecz klasy i szkoły,

2) w bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku zajęć w postaci znaków:

a) "+"  oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia w obszarach kultury osobistej aktywności społecznej i stosunku do obowiązków szkolnych,

b) "-"  oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia w obszarach kultury osobistej, aktywności społecznej i stosunku do obowiązków szkolnych

7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego

osiągnięć z zajęć edukacyjnych (z uwzględnieniem indywidualnego programu

nauczania opracowanego dla danego ucznia na podstawie odrębnych przepisów) i jego

zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 2. Oceny z religii są cyfrowe i wpisywane przez nauczyciela prowadzącego do dziennika lekcyjnego, arkusza ocen i na świadectwo.

 3. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla klas IV - VI ustala się w stopniach według następującej skali:

 

Stopień

Oznaczenie
cyfrowe

Skrót

celujący

6

cel.

bardzo dobry

5

bdb

dobry

4

db

dostateczny

3

dst

dopuszczający

2

dop.

niedostateczny

1

ndst

 

 1. Oceny klasyfikacyjne wpisywane są w pełnym brzmieniu.

 2. Dopuszcza się możliwość stawiania ocen bieżących (cząstkowych) ze znakiem „+” bądź „ - ” .

 3. Od klasy IV ocenę zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

 1. Ustala się następujące kryteria ocen:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia wyraźnie wykraczają

poza wymagania edukacyjne, które zostały szczegółowo określone przez

nauczycieli poszczególnych przedmiotów i przedstawione uczniom i ich rodzicom

na początku danego roku szkolnego,

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który całkowicie spełnia wymagania edukacyjne, określone zgodnie z treściami kształcenia poszczególnych przedmiotów,

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który częściowo spełnia wymagania edukacyjne, ale nie przewiduje się trudności w dalszym kształceniu,

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w dalszym kształceniu,

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który minimalnie spełnia wymagania edukacyjne i przewiduje się poważne trudności w dalszym kształceniu,

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia dalsze kształcenie.

 1. Roczne ocenianie uczniów klas I – VI winno być dokumentowane w dzienniku lekcyjnym i wpisane przez wychowawcę do arkusza ocen.

 2. Szczegółowe kryteria oceny zawierają przedmiotowe systemy oceniania, które są przedstawiane uczniom i ich rodzicom na początku danego roku szkolnego, a znajdują się u nauczycieli przedmiotów i wicedyrektora szkoły.

 3. Ocena winna spełniać następujące kryteria:

1) odzwierciedlać rzeczywisty stopień wiedzy i umiejętności ucznia,

2) dawać wskazówki do dalszej pracy,

3) działać mobilizująco,

4) być obiektywna.

 1. W klasach czwartych od początku roku szkolnego stosuje się okres „ochronny” (niestawianie ocen niedostatecznych) trwający do 20 września).

 2. Uchylony.

 

 

 

 

§ 5

 

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

 2. Oceniać należy systematycznie oraz stosować różnorodne formy oceniania.

 3. Przyjmuje się następujące minimalne ilości ocen cząstkowych z jednostki edukacyjnej w okresie półrocza:

  1. trzy oceny w przypadku jednej godziny tygodniowo,

  2. pięć ocen w przypadku dwóch godzin tygodniowo,

  3. powyżej sześciu w przypadku większej ilości godzin tygodniowo.

 4. Ocena śródroczna ani roczna nie powinna być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

 5. Z wymienionych w ust. 3 ocen bieżących przynajmniej dwie powinny być z prac pisemnych, a jedna z odpowiedzi ustnej (z zastrzeżeniem § 2 ust.7a).

 6. Nauczyciele ustalają sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z realizowanego przez siebie programu nauczania, stanowiące całość z wymaganiami edukacyjnymi.

 7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 10. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć religii podejmuje dyrektor szkoły na podstawie pisemnego wniosku rodzica (prawnego opiekuna) dziecka.

 11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć religii w dokumentacji zamiast oceny stawia się poziomą kreskę.

 12. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć edukacyjnych „wychowanie do życia w rodzinie” w klasach V, VI nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą przeprowadza spotkanie informacyjne z rodzicami ucznia. Nauczyciel jest zobowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych.

 13. Klasyfikowanie śródroczne i roczne uczniów klas IV-VI polega na podsumowaniu i

ocenie osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania,

w tym z religii, oraz zachowania ucznia według skali określonej w niniejszym WSO.

13 a. Ostateczny termin wystawienia oceny śródrocznej i rocznej następuje na 7 dni przed

klasyfikacyjną radą pedagogiczną.

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

14 a. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych , określonych w szkolnym planie

nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej

z zastrzeżeniem § 6 ust. 26.

 1. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym od IV klasy polega na podsumowaniu i ocenie jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych (z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla danego ucznia na podstawie odrębnych przepisów) oraz zachowania ucznia. Oceny bieżące, śródroczne i roczne są ocenami opisowymi.

 2. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:

  1. w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej

 

oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem

§ 4 ust. 3.

  1. przystąpił odpowiednio do sprawdzianu po klasie szóstej,

  2. o ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).

 1. Uczeń uzyskuje promocję lub kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

17a.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen, o której mowa w ust. 17 wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

18.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

ROZDZIAŁ IV

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE I POPRAWKOWE

§ 6

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub z wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 1. realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki,

 2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,

 3. który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia języka obcego nowożytnego.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 2 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 2. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.

 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

 4. Egzamin klasyfikacyjny z muzyki, plastyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych . Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 , 3 , 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

  1. dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

  2. nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin.

 3. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 4. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 5. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany był egzamin, imiona i nazwiska wchodzących w skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem § 7:

  1. ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 6 p. 17 i § 7,

  2. ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 7 .

16 a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 1. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 4. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

 5. Z przyczyn losowych termin egzaminu poprawkowego może być przesunięty na początek roku szkolnego, nie później niż do końca września. Dany uczeń uczęszcza do klasy programowo wyższej do chwili złożenia egzaminu poprawkowego z wynikiem pozytywnym.

 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

  1. dyrektor szkoły lub nauczycie wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący,

  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

 8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzany egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 26 niniejszego paragrafu.

 10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego, z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej.

 

ROZDZIAŁ V

TRYB ODWOŁADNIA SIĘ OD OCENY

 

§ 7

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

   1. sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia

zastrzeżeń, a jego termin ustala się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami),

  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. W skład komisji, o której mowa w ust. 2, wchodzą:

  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,

   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

   3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,

  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,

   2. wychowawca oddziału,

   3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

   4. pedagog,

   5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

   6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

   7. przedstawiciel rady rodziców.

 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

   1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,

   2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

   3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,

   4. imię i nazwisko ucznia,

   5. zadania sprawdzające,

   6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną,

  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

   1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

   2. termin posiedzenia komisji,

   3. imię i nazwisko ucznia,

   4. wynik głosowania,

   5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

 3. Do protokołu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

 4. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 6. Przepisy ust. 1 – 7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 7. Nauczyciel każdego przedmiotu stwarza uczniowi warunki do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej:

   1. najpóźniej dwa dni po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie uczeń zgłasza nauczycielowi przedmiotu chęć uzyskania oceny wyższej niż przewidywana

( możliwość ta dotyczy ucznia, który nie ma żadnych godzin nieobecnych

nieusprawiedliwionych na lekcjach danego przedmiotu),

  1. nauczyciel dokonuje wnikliwej oceny dotychczasowych osiągnięć, umiejętności i stanu posiadanej wiedzy, dokładnie analizuje ocenianie bieżące, zwracając uwagę szczególnie na oceny z prac klasowych, testów, sprawdzianów, prac samodzielnych ucznia (oceny z tych form nie mogą być niższe od tej, o którą się uczeń ubiega),

  2. po dokonaniu wnikliwej analizy wyników nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem, w czasie której informuje go o podjętej decyzji, podając argumenty, które na nią wpłynęły,

  3. w przypadku pozytywnego bilansu postępów wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel przygotowuje zadania (sprawdzian) do samodzielnego wykonania tylko na terenie szkoły (do zadań praktycznych uczeń może wykorzystać materiały przyniesione z domu),

  4. zadania dla ucznia mogą obejmować treści programu nauczania całego roku szkolnego ( I i II semestr) lub jednego semestru, z którego wyniki były niższe,

  5. przy ocenie nauczyciel uwzględnia przede wszystkim samodzielność wykonania, pomysłowość (twórczość), dynamikę rozwoju ucznia, jego umiejętności i wiedzę,

  6. zadania przygotowane dla ucznia muszą być zgodne z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne.


 

ROZDZIAŁ VI

EGZAMIN ZEWNĘTRZNY DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

§ 8

 1. W klasie VI przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów szkół podstawowych. Tryb przeprowadzania ww. sprawdzianu określają odrębne przepisy,

  1. uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni, niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formach dostosowanych do stwierdzonych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na zasadach określonych w aktualnym Komunikacie dyrektora CKE.

 2. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępuje do sprawdzianu.

 3. Uczeń ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej

z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia tytułu laureata.

4a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części

sprawdzianu najwyższego wyniku.

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał daną część sprawdzianu, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu.

 2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w dodatkowym terminie powtarza ostatnią klasę oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

 

 

ROZDZIAŁ VII

OCENIANIE ZACHOWANIA

 

§ 9

 1. Ocenę zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

  2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

  3. dbałość o honor i tradycje szkoły,

  4. dbałość o piękno mowy ojczystej,

  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

  7. okazywanie szacunku innym osobom.

 3. Uchylony.

 4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

 5. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię zespołu klasowego, ocenianego ucznia i nauczycieli.

5a. Z propozycjami rocznych ocen zachowania wychowawcy zapoznają pozostałych

nauczycieli przed powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) ucznia

o przewidywanej rocznej ocenie zachowania ucznia.

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe , należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 2. W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach wychowawca może przy ustalaniu oceny zachowania uwzględnić widoczną poprawę i wystawić ocenę wyższą niż wynikałaby ona ze szczegółowych kryteriów.

 3. Członkowie rady pedagogicznej i inni pracownicy szkoły winni swoje opinie (uwagi) zgłaszać do wychowawcy klasy z takim wyprzedzeniem, aby przez wychowawcę był spełniony wymóg ustosunkowania się do zaistniałej opinii (uwagi) .

 4. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca przedstawia opinie o uczniu według obowiązujących kryteriów wobec całej klasy, następnie wysłuchuje samego ucznia i ostatecznie ustala ocenę zachowania.

 5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 7.

 6. W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń dokona rażącego wykroczenia po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji przez radę pedagogiczną, wychowawca klasy w porozumieniu z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły może zmienić wcześniej ustaloną ocenę zachowania. Musi poinformować o tym fakcie rodziców ucznia w formie pisemnej poprzez wpis do dzienniczka ucznia. Uczeń następnego dnia okazuje wychowawcy podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) informację o ocenie.

 7. Uchylony.

 8. Zasady WSO mogą ulec zmianie na wniosek rady pedagogicznej w porozumieniu z radą rodziców i samorządem uczniowskim.

 

ROZDZIAŁ VIII

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA

§ 10

 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej oraz:

  1. we wszystkich sprawach przestrzega obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły,

  2. w kulturze zachowania, wyglądzie, frekwencji i stosunku do nauki jest wzorem dla innych,

  3. wykazuje własną inicjatywę i samodzielnie wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

  4. godnie reprezentuje klasę i szkołę na zewnątrz,

  5. dba o piękno mowy ojczystej,

  6. dba o honor i tradycję szkoły.

 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

  1. nie spóźnia się na zajęcia szkolne i ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności,

  2. reprezentuje wysoką kulturę osobistą,

  3. aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły i środowiska,

  4. zachowuje się nienagannie w szkole i poza nią,

  5. jest koleżeński, chętnie pomaga innym,

  6. jest tolerancyjny dla poglądów innych niż własne,

  7. jego postępowanie wobec osób niepełnosprawnych nie budzi żadnych zastrzeżeń,

  8. dba o mienie szkoły i własne,

  9. dba o schludny strój codzienny,

  10. nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych.

 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

  1. pracuje na rzecz klasy i szkoły,

  2. dba o wygląd klasy, szkoły i sprzętu szkolnego,

  3. wywiązuje się z obowiązków ucznia , nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, zwykle wypełnia polecenia nauczyciela,

  4. drobne uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawić,

  5. dba o swoje zdrowie i higienę osobistą,

  6. ma do 25 godzin i 5 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze.

 4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

  1. w niewielkim stopniu bierze udział w życiu klasy i szkoły,

  2. nie w pełni wywiązuje się z obowiązków ucznia, zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć, przeszkadzać w ich prowadzeniu, nie wypełniać poleceń nauczyciela,

  3. dba o swoje zdrowie i higienę osobistą,

  4. strój i wygląd zewnętrzny nie odbiega rażąco od ogólnie przyjętych norm,

  5. swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia własnego i innych,

  6. właściwie odnosi się do pracowników szkoły, kolegów, innych osób,

  7. ma od 26 do 35 godzin i od 6 do 10 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze.

 5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

  1. dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko statutowi szkoły, nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku,

  2. notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

  3. ulega nałogom,

  4. dewastuje mienie szkoły,

  5. wywiera negatywny wpływ na rówieśników,

  6. stosuje przemoc fizyczną i stwarza sytuacje konfliktowe,

  7. jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób,

  8. używa wulgarnego słownictwa i obraźliwie odnosi się do osób dorosłych,

  9. ma od 36 do 45 godzin i od 11 do 15 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze.

 6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

  1. nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, przeszkadza w prowadzeniu zajęć i nie wykonuje poleceń nauczycieli,

  2. opuszcza samowolnie i bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne – ma ponad 45 godzin i 15 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze,

  3. nie przestrzega regulaminu szkolnego, niszczy mienie szkolne lub cudzą własność, często stwarza konflikty w klasie, w szkole i poza nią,

  4. dopuszcza się wymuszeń, wyłudzeń, szantażu, zastraszania, kłamstwa, kradzieży, pobić, fałszowania dokumentów (lub podobnych wykroczeń),

  5. nie szanuje szkolnych symboli i tradycji, kompromituje szkołę na zewnątrz,

  6. pali papierosy, w tym e-papierosy, pije alkohol, napoje energetyzujące (nawet jeden raz), zażywa lub rozprowadza środki odurzające, jego postawa działa demoralizująco na innych,

  7. wulgarnie i arogancko odnosi się do nauczycieli, kolegów, innych osób, nie reaguje na oddziaływania wychowawcy, nauczycieli, pracowników szkoły,

  8. wchodzi w konflikt z prawem.

 


 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 05-10-2015 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2015
Ostatnia aktualizacja: 05-10-2015 11:55