herb BIP - Szkoła Podstawowa nr 3

www.bip.sp3.slawno.pl

Wewnątrzszkolny system oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
 

Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie oparty jest na
rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobów
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.) oraz
art. 22 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 

ROZDZIAŁ I
 

ZASADY OGÓLNE I CELE OCENIANIA
 

§ 1
 

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej
w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania,
uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie
szkoły.
 

§ 2
 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
2. WSO ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -
wychowawczej.
3. WSO obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
według skali i w formach przyjętych w szkole,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, zgodnie z § 6 ust. 2 – 16,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach
przyjętych w szkole,
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
4. Formy powiadamiania rodziców o postępach uczniów:
1) spotkania z rodzicami co najmniej dwa razy w semestrze,
2) uchylony,
3) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele powinni
poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach
klasyfikacyjnych. Ocena sugerowana nie jest równoznaczna z oceną roczną. Uczeń
pracuje na roczną ocenę do ostatniego dnia roku,
4) o przewidywanych ocenach niedostatecznych nauczyciele są zobowiązani pisemnie
powiadomić rodziców.
5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o zasadach
oceniania zachowania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
6. Nauczyciel jest zobowiązany (na podstawie opinii lub orzeczenia publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej) dostosować wymagania edukacyjne
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono nieprawidłowości rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.
7. Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia powinno być dokonywane w różnych
formach na podstawie:
1) ustnych wypowiedzi uczniów,
2) pisemnych i ustnych ćwiczeń wykonywanych podczas szkolnych zajęć edukacyjnych,
3) pisemnych i ustnych ćwiczeń wykonywanych w domu,
4) ćwiczeń praktycznych wykonywanych podczas zajęć edukacyjnych,
5) wytworów twórczości dziecięcej,
6) pisemnych sprawdzianów i prac klasowych (praca klasowa oznacza każdą pisemną
formę sprawdzania wiadomości i umiejętności, na którą przeznaczono całą lekcję;
sprawdzian oznacza każdą krótszą formę kontrolnej pracy pisemnej)- obowiązują
minimum dwie prace klasowe w ciągu semestru:
a) o pracach klasowych nauczyciel informuje ucznia z tygodniowym wyprzedzeniem
i ustalony termin zaznacza w dzienniku ołówkiem,
b) w ciągu tygodnia dopuszcza się maksymalnie dwie pisemne prace klasowe,
c) sprawdziany obejmujące wiedzę ucznia z trzech ostatnich lekcji ( maksymalnie
dwa sprawdziany w ciągu dnia) lub tzw. kartkówki ( z ostatniego tematu) mogą się
odbywać bez zapowiedzi.
8. Zasady punktowego oceniania prac pisemnych określają PSO.
9. Sprawdzone i ocenione (w ciągu 14 dni) pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice
otrzymują do wglądu na warunkach ustalonych przez nauczycieli. Wymienione prace
przechowywane są przez rok w dokumentacji nauczyciela przedmiotu.
10. Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
11. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy brać
pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 

ROZDZIAŁ II
 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW SPRAWDZANIA
WIEDZY

 

 

§ 3
 

1. Uczniowie, którzy nie pisali pracy klasowej, mają obowiązek napisać ją w terminie do
dwóch tygodni od powrotu do szkoły, jeżeli nie napiszą, otrzymują ocenę niedostateczną.
2. Prace klasowe napisane na ocenę niedostateczną uczeń może poprawić w terminie
dwutygodniowym (tylko raz). Krótsze sprawdziany i tzw. kartkówki nie podlegają
poprawie. Ocena otrzymana za poprawioną pracę klasową jest wpisywana jako kolejna do
dziennika. Uczeń, który w terminie nie poprawił pracy klasowej, traci prawo do jej
poprawienia.
3. Po długiej usprawiedliwionej nieobecności oraz w sytuacjach losowych uczeń nie może
być pytany w ciągu kolejnych trzech dni.
4. Uczeń ma prawo do jednego dnia w semestrze tzw. „dnia osobistego”, w którym może
być nieprzygotowany do zajęć szkolnych:
1) uczeń zgłasza zamiar wykorzystania „dnia osobistego” na początku swojej pierwszej
lekcji,
2) nauczyciel jest zobowiązany odnotować fakt zgłoszenia „dnia osobistego” w
dzienniku,
3) niewykorzystany w semestrze „dzień osobisty” przepada.
5. Uczeń korzystający ze „szczęśliwego numerka” nie jest zwolniony z prac klasowych ani
zadań zapowiedzianych z kilkudniowym wyprzedzeniem.
6. Konsekwencje działań kontrolnych nauczycieli w stosunku do uczniów ( ze szczególnym
uwzględnieniem prac domowych) określają PSO.
7. Na ferie oraz dłuższe przerwy w nauce nie są zadawane pisemne zadania domowe.
8. W pierwszym dniu po dłuższej przerwie nie są przeprowadzane sprawdziany i uczeń nie
może być pytany.
9. Prace długoterminowe podlegają ocenie tylko wtedy, jeżeli są oddane w terminie.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III
 

OCENIANIE UCZNIÓW

 

 

 

 

§ 4
 

1. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i na koniec roku szkolnego dla klas I-III jest oceną
opisową (z wyjątkiem religii).
2. Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych
przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy
I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz w
porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
3. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy
lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych
opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej rada pedagogiczna może postanowić o
promowaniu ucznia klasy I –II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku
szkolnego.
4. W klasach I - III stosuje się ocenę opisową. Dokumentacja oceny opisowej składa się z:
1) arkusza ocen,
2) dziennika lekcyjnego, w którym zapisywany jest osiągnięty poziom wiadomości i
umiejętności każdego ucznia (ocena opisowa w dzienniku może być wpisana lub
wklejona),
3) semestralnej i rocznej oceny opisowej:
a) semestralna ocena opisowa zawiera zalecenia dla ucznia i kierowana jest
bezpośrednio do niego,
b) rocznej oceny opisowej, która ma charakter diagnostyczno – informujący.
4) Uzupełnieniem obrazu rozwoju dziecka są gromadzone przez nauczyciela wytwory
pracy dziecięcej.
5. Oceny bieżące:
1) na podstawie bieżącej obserwacji nauczycieli wychowawca systematycznie
odnotowuje w dzienniku zajęć, podręcznikach, ćwiczeniach i zeszycie ucznia
osiągnięcia edukacyjne uczniów, stosując cyfrowe skróty opisów ocen:
a) celujący - wyrażony cyfrą 6: „Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki.
Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą ci się gratulacje!”,
b) bardzo dobry - wyrażony cyfrą 5: „Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim
tempie duże postępy. Tak trzymaj!”,
c) dobry - wyrażony cyfrą 4: „Dobrze pracujesz, jednak stać cię, by było lepiej. Włóż
więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiąganie lepszych
wyników”,
d) dostateczny - wyrażony cyfrą 3: „Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to
zmienić na lepsze, konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców oraz
systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony”,
e) dopuszczający - wyrażony cyfrą 2: „Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe
wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i
rodziców”,
f) niedostateczny - wyrażony cyfrą 1: „Osiągasz niezadawaląjące rezultaty. Spotkało
cię niepowodzenie. Pokonasz je, jeśli podejmiesz systematyczną pracę wspólnie
z rodzicami i nauczycielami”,
2) podczas oceniania bieżącego nauczyciel może stosować skalę rozszerzoną poprzez
dodanie plusa (+) lub minusa (-) przy ocenach: bardzo dobry, dobry, dostateczny,
dopuszczający,
3) we wrześniu w klasie pierwszej nie przewiduje się wystawiania oceny
niedostatecznej,
4) rodzice będą powiadamiani o osiągnięciach i problemach uczniów poprzez wpisy
w dzienniczku ucznia oraz w czasie spotkań z wychowawcą,
5) w przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania ucznia do zajęć rodzice
informowani będą podczas dodatkowych indywidualnych spotkań z nauczycielem.
6. Ocena zachowania w klasach I – III jest oceną opisową:
1) przy ustalaniu oceny zachowania będą brane pod uwagę:
a) kultura osobista:
- uczeń używa form grzecznościowych,
- jest koleżeński,
- w kulturalny sposób nawiązuje kontakty z nauczycielami i innymi pracownikami
szkoły oraz kolegami,
- dba o kulturę słowa,
- przestrzega higieny osobistej,
- porządkuje swoje stanowisko pracy podczas zajęć i po lekcjach,
b) stosunek do obowiązków szkolnych:
- uczeń jest przygotowany do lekcji,
- nie spóźnia się na lekcję,
- dba o estetykę zeszytów, książek i przyborów szkolnych,
- uważnie słucha i wykonuje polecenia,
- bierze udział w konkursach, zawodach sportowych,
- nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia,
- stosuje się do norm i zasad panujących na terenie klasy i szkoły,
c) aktywność:
- uczeń jest aktywny na lekcjach, chętnie zgłasza się do odpowiedzi,
- dobrze wypełnia obowiązki dyżurnego,
- pomaga kolegom podczas zajęć,
- pracuje wytrwale, nie zniechęca się, napotykając trudności,
- pracuje na rzecz klasy i szkoły,
2) w bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty
opisów w dzienniku zajęć w postaci znaków:
a) "+" oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia w obszarach kultury osobistej
aktywności społecznej i stosunku do obowiązków szkolnych,
b) "-" oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia w obszarach kultury osobistej,
aktywności społecznej i stosunku do obowiązków szkolnych
.7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego
osiągnięć z zajęć edukacyjnych (z uwzględnieniem indywidualnego programu
nauczania opracowanego dla danego ucznia na podstawie odrębnych przepisów) i jego
zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
8. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz
śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
9. Oceny z religii są cyfrowe i wpisywane przez nauczyciela prowadzącego do dziennika lekcyjnego, arkusza ocen i na świadectwo.
10. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla klas IV - VI ustala się w
stopniach według następującej skali:
Stopień Oznaczenie
cyfrowe
Skrót
celujący 6 cel.
bardzo dobry 5 bdb
dobry 4 db
dostateczny 3 dst
dopuszczający 2 dop.
niedostateczny 1 ndst
11. Oceny klasyfikacyjne wpisywane są w pełnym brzmieniu.
12. Dopuszcza się możliwość stawiania ocen bieżących (cząstkowych) ze znakiem „+”
bądź „ - ” .
13. Od klasy IV ocenę zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
14. Ustala się następujące kryteria ocen:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia wyraźnie wykraczają
poza wymagania edukacyjne, które zostały szczegółowo określone przez
nauczycieli poszczególnych przedmiotów i przedstawione uczniom i ich rodzicom
na początku danego roku szkolnego,
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który całkowicie spełnia wymagania
edukacyjne, określone zgodnie z treściami kształcenia poszczególnych
przedmiotów,
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który częściowo spełnia wymagania
edukacyjne, ale nie przewiduje się trudności w dalszym kształceniu,
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia jedynie podstawowe
wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w dalszym kształceniu,
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który minimalnie spełnia wymagania
edukacyjne i przewiduje się poważne trudności w dalszym kształceniu,
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań
edukacyjnych, co uniemożliwia dalsze kształcenie.
15. Roczne ocenianie uczniów klas I – VI winno być dokumentowane w dzienniku
lekcyjnym i wpisane przez wychowawcę do arkusza ocen.
- 6 -
16. Szczegółowe kryteria oceny zawierają przedmiotowe systemy oceniania, które są
przedstawiane uczniom i ich rodzicom na początku danego roku szkolnego, a znajdują
się u nauczycieli przedmiotów i wicedyrektora szkoły.
17. Ocena winna spełniać następujące kryteria:
1) odzwierciedlać rzeczywisty stopień wiedzy i umiejętności ucznia,
2) dawać wskazówki do dalszej pracy,
3) działać mobilizująco,
4) być obiektywna.
18. W klasach czwartych od początku roku szkolnego stosuje się okres „ochronny”
(niestawianie ocen niedostatecznych) trwający do 20 września.
19. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów może być dokonywane w dziennikach
indywidualnego nauczania, z tym że ustalone dla ucznia oceny roczne i roczną ocenę
zachowania wpisuje się do dziennika lekcyjnego.

 

 

 

 

§ 5
 

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
2. Oceniać należy systematycznie oraz stosować różnorodne formy oceniania.
3. Przyjmuje się następujące minimalne ilości ocen cząstkowych z jednostki edukacyjnej w
okresie półrocza:
1) trzy oceny w przypadku jednej godziny tygodniowo,
2) pięć ocen w przypadku dwóch godzin tygodniowo,
3) powyżej sześciu w przypadku większej ilości godzin tygodniowo.
4. Ocena semestralna ani roczna nie powinna być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
5. Z wymienionych w ust.3 ocen cząstkowych przynajmniej dwie winny być z prac
pisemnych, a jedna z odpowiedzi ustnej (z wyjątkiem wychowania fizycznego i zajęć
praktycznych).
6. Nauczyciele ustalają sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z
realizowanego przez siebie programu nauczania, stanowiące całość z wymaganiami
edukacyjnymi.
7. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć
wychowania fizycznego i informatyki.
8. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki podejmuje
dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza i na czas określony w tej opinii.
9. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki w
dokumentacji zamiast oceny wpisuje się „zwolniony”.
10. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć religii podejmuje dyrektor szkoły na podstawie
pisemnego wniosku rodzica (prawnego opiekuna) dziecka.
11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć religii w dokumentacji zamiast oceny stawia się
poziomą kreskę.
12. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć edukacyjnych
„wychowanie do życia w rodzinie” w klasach V, VI nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z
wychowawcą przeprowadza spotkanie informacyjne z rodzicami ucznia. Nauczyciel jest
zobowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu
nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych.
13. Klasyfikowanie śródroczne i roczne uczniów klas IV-VI polega na podsumowaniu i
ocenie osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania,
w tym z religii, oraz zachowania ucznia według skali określonej w niniejszym WSO.
14. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,
szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
15. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym od IV klasy polega na podsumowaniu i ocenie jego
osiągnięć z zajęć edukacyjnych (z uwzględnieniem indywidualnego programu
edukacyjnego opracowanego dla danego ucznia na podstawie odrębnych przepisów) oraz
zachowania ucznia. Oceny bieżące, śródroczne i roczne są ocenami opisowymi.
16. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej
oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne
z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej i ocenę zachowania wyższą
niż naganna z zastrzeżeniem § 6 ust. 3,
2) przystąpił odpowiednio do sprawdzianu po klasie szóstej,
3) o ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę
kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).
17. Uczeń uzyskuje promocję lub kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli
w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który
uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen
wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
18. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim:
1) otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną,
2) są przyjmowani do wybranego gimnazjum niezależnie od ustalonych kryteriów.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV
 

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE I POPRAWKOWE

 

 

 

 

§ 6
 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub z wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny z powodu nieobecności ucznia na
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na
te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub
na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki,
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 2 nie
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie
fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala
się oceny zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej, z zastrzeżeniem
ust. 8.
8. Egzamin klasyfikacyjny z techniki, muzyki, plastyki, informatyki i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.2 , 3 , 4 pkt 1, przeprowadza
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja
powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze jako przewodniczący
komisji,
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 oraz jego
rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji,
termin egzaminu, zadania (ćwiczenia egzaminacyjne), wyniki egzaminu klasyfikacyjnego
oraz uzyskane oceny. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia.
15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem § 7:
1) ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 6 p. 17 i § 7,
2) ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem § 7 .
17. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy, a w
wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
18. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z
plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin
powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
19. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich.
20. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym
przez dyrektora szkoły.
21. Z przyczyn losowych termin egzaminu poprawkowego może być przesunięty na
początek roku szkolnego, nie później niż do końca września. Dany uczeń uczęszcza do
klasy programowo wyższej do chwili złożenia egzaminu poprawkowego z wynikiem
pozytywnym.
22. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w
składzie:
1) dyrektor szkoły lub nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą – jako przewodniczący,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek
komisji.
23. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w
pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych
okolicznościach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
24. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład
komisji, termin egzaminu, wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do
protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zestawy pytań i zwięzłą informację o
ustnych odpowiedziach ucznia.
25. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę
z zastrzeżeniem ust. 26 niniejszego paragrafu.
26. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna
może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego, z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania,
realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V
 

TRYB ODWOŁADNIA SIĘ OD OCENY

 

 

 

 

§ 7
 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7
dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. W skład komisji, o której mowa w ust. 2, wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły podstawowej, prowadzących takie same
zajęcia edukacyjne,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w
danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
5. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
6. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 2 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
8. Przepisy ust. 1 – 7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W
tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI
 

EGZAMIN ZEWNĘTRZNY DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

 

 

 

 

§ 8
 

1. W klasie VI przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności
ustalonych w standardach wymagań określonych w odrębnych przepisach. dla uczniów
kończących szkołę podstawową. Tryb przeprowadzania ww. sprawdzianu określają
odrębne przepisy,
1) na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii ( wydanej
nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian)
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej dostosowuje się warunki i formy przeprowadzania sprawdzianu do
- 11 -
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
2. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie
przystępuje do sprawdzianu.
3. Uczeń z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może być zwolniony przez dyrektora
komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o
zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych przepisach,
organizowanych z jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze
sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio
laureata lub finalisty. Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem
najwyższego wyniku.
5. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w
ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym
terminie ustalonym przez dyrektora komisji centralnej, nie później niż do 20 sierpnia
danego roku w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
6. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku,
powtarza ostatnią klasę oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII
 

OCENIANIE ZACHOWANIA

 

 

 

 

§ 9
 

1. Ocenę zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre,
poprawne, nieodpowiednie, naganne.
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono
naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu
ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do
klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych.
5. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię zespołu
klasowego, członków rady pedagogicznej i innych pracowników szkoły nie później niż 7
dni przed semestralnym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe , należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno
– pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
- 12 -
7. W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach wychowawca może przy ustalaniu
oceny zachowania uwzględnić widoczną poprawę i wystawić ocenę wyższą niż
wynikałaby ona ze szczegółowych kryteriów.
8. Członkowie rady pedagogicznej i inni pracownicy szkoły winni swoje opinie (uwagi)
zgłaszać do wychowawcy klasy z takim wyprzedzeniem, aby przez wychowawcę był
spełniony wymóg ustosunkowania się do zaistniałej opinii (uwagi) .
9. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca przedstawia opinie o uczniu według
obowiązujących kryteriów wobec całej klasy, następnie wysłuchuje samego ucznia i
ostatecznie ustala ocenę zachowania.
10. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 7.
11. W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń dokona rażącego wykroczenia po zatwierdzeniu
wyników klasyfikacji przez radę pedagogiczną, wychowawca klasy w porozumieniu z
radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły może zmienić wcześniej ustaloną ocenę
zachowania. Musi poinformować o tym fakcie rodziców ucznia w formie pisemnej
poprzez wpis do dzienniczka ucznia. Uczeń następnego dnia okazuje wychowawcy
podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) informację o ocenie.
12. Uchylony.
13. Zasady WSO mogą ulec zmianie na wniosek rady pedagogicznej w porozumieniu z radą
rodziców i samorządem uczniowskim.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII
 

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA

 

 

 

 

§ 10
 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej oraz:
1) we wszystkich sprawach przestrzega obowiązków ucznia zawartych w statucie
szkoły,
2) w kulturze zachowania, wyglądzie, frekwencji i stosunku do nauki jest wzorem dla
innych,
3) wykazuje własną inicjatywę i samodzielnie wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły i
środowiska,
4) godnie reprezentuje klasę i szkołę na zewnątrz,
5) dba o piękno mowy ojczystej,
6) dba o honor i tradycję szkoły.
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) nie spóźnia się na zajęcia szkolne i ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności,
2) reprezentuje wysoką kulturę osobistą,
3) aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły i środowiska,
4) zachowuje się nienagannie w szkole i poza nią,
5) jest koleżeński, chętnie pomaga innym,
6) jest tolerancyjny dla poglądów innych niż własne,
7) jego postępowanie wobec osób niepełnosprawnych nie budzi żadnych zastrzeżeń,
8) dba o mienie szkoły i własne,
9) dba o schludny strój codzienny,
10) nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych.
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) pracuje na rzecz klasy i szkoły,
2) dba o wygląd klasy, szkoły i sprzętu szkolnego,
3) wywiązuje się z obowiązków ucznia , nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, zwykle
wypełnia polecenia nauczyciela,
4) drobne uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawić,
5) dba o swoje zdrowie i higienę osobistą,
6) ma do 25 godzin i 5 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze.
4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1) w niewielkim stopniu bierze udział w życiu klasy i szkoły,
2) nie w pełni wywiązuje się z obowiązków ucznia, zdarza mu się być
nieprzygotowanym do zajęć, przeszkadzać w ich prowadzeniu, nie wypełniać poleceń
nauczyciela,
3) dba o swoje zdrowie i higienę osobistą,
4) strój i wygląd zewnętrzny nie odbiega rażąco od ogólnie przyjętych norm,
5) swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia własnego i innych,
6) właściwie odnosi się do pracowników szkoły, kolegów, innych osób,
7) ma od 26 do 35 godzin i od 6 do 10 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze.
5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1) dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko statutowi szkoły, nie wykazuje chęci
poprawy, a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku,
2) notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
3) ulega nałogom,
4) dewastuje mienie szkoły,
5) wywiera negatywny wpływ na rówieśników,
6) stosuje przemoc fizyczną i stwarza sytuacje konfliktowe,
7) jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób,
8) używa wulgarnego słownictwa i obraźliwie odnosi się do osób dorosłych,
9) ma od 36 do 45 godzin i od 11 do 15 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze.
6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, przeszkadza w prowadzeniu zajęć i nie
wykonuje poleceń nauczycieli,
2) opuszcza samowolnie i bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne – ma ponad 45 godzin i
15 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze,
3) nie przestrzega regulaminu szkolnego, niszczy mienie szkolne lub cudzą własność,
często stwarza konflikty w klasie, w szkole i poza nią,
4) dopuszcza się wymuszeń, wyłudzeń, szantażu, zastraszania, kłamstwa, kradzieży,
pobić, fałszowania dokumentów (lub podobnych wykroczeń),
5) nie szanuje szkolnych symboli i tradycji, kompromituje szkołę na zewnątrz,
6) pali papierosy, pije alkohol (nawet jeden raz), zażywa lub rozprowadza środki
odurzające, jego postawa działa demoralizująco na innych,
7) wulgarnie i arogancko odnosi się do nauczycieli, kolegów, innych osób, nie reaguje
na oddziaływania wychowawcy, nauczycieli, pracowników szkoły,
8) wchodzi w konflikt z prawem.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kuczyńska 19-05-2010 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kuczyńska 17-01-2011 12:54