Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa nr 3
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Program profilaktyczny

SZKOŁA PODSTAWOWA

NR 3 W SŁAWNIE

 

PROGRAM PROFILAKTYKI

NA LATA 2016 –2020

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

I. WSTĘP

II. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH ZOBOWIĄZUJĄCYCH SZKOŁĘ DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ

PROFILAKTYCZNYCH

III. DIAGNOZA PROBLEMÓW

IV. CELE PROGRAMU

V. DZIAŁY PROGRAMU

 

 

I WSTĘP

 

            Prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem jak i profilaktyką.

Profilaktyka powinna wspierać wychowanie, ponieważ wychowanie to działanie zmierzające w kierunku rozwoju jednostki, a profilaktyka jest działaniem zapobiegającym niepożądanym zjawiskom w tym rozwoju. Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci i młodzieży w okresie dorastania. Jest to faza rozwoju, w czasie której dokonuje się wiele intensywnych, jakościowych zmian w osobowości człowieka. Fazę tę najczęściej charakteryzuje brak integracji. Dlatego jest to czas podatny na zakłócenia i podejmowanie działań ryzykownych

Szkoła wypełnia znaczną część aktywnego życia dzieci i młodzieży, jest miejscem intensywnego ich rozwoju oraz miejscem, gdzie spotykają się osoby odpowiedzialne za wychowanie, czyli rodzice i nauczyciele. Biorąc to pod uwagę koniecznym się staje prowadzenie w naszej szkole kompleksowych działań profilaktycznych.

            Skuteczna profilaktyka nie może być jednorazowym przedsięwzięciem, musi być działaniem długofalowym, rozłożonym w czasie, dostosowanym do wieku i potrzeb odbiorców i obejmować powinna główne obszary, które dotyczą funkcjonowania ucznia. Tymi obszarami, które wyznaczono przed przystąpieniem do budowy Szkolnego Programu Profilaktyki są: bezpieczeństwo, zdrowie, szkoła oraz rodzina.

 

II. PROGRAM PROFILAKTYKI OPRACOWANY NA PODSTAWIE:

 

 1. Obowiązujących aktów prawnych

 2. Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie

 3. Programu Wychowawczego

 4. Harmonogramu imprez szkolnych, zawodów i konkursów

 5. Diagnoz czynników ryzyka- wyników ankiet wewnętrznych

 6. Koncepcji pracy szkoły


 

III.DIAGNOZA PROBLEMÓW

 

Diagnozę opracowano w oparciu o analizę:

- wyników badań ankietowych przeprowadzonych na początku roku szkolnego, ankiety dotyczyły uzależnienia od internetu , narkotyków, nikotyny i alkoholu.

- analizę dokumentacji szkolnej

- informacji od nauczycieli i rodziców

- informacji z instytucji współpracujących ze szkołą

- wniosków z zachowania uczniów w różnych sytuacjach szkolnych i poza szkolnych

 

Przeprowadzona diagnoza wykazała, że największymi problemami i zagrożeniami w Szkole są:

 1. Pojedyncze przypadki sięgania naszych uczniów po środki psychoaktywne, alkohol i papierosy.

 2. Niedostateczna wiedza na temat szkodliwości stosowania substancji zakazanych i używek .

 3. Brak świadomości zagrożeń istniejących w sieci i cyberprzemocy.

 

CELE PROGRAMU:

 

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.

 

 1. Promocja zdrowego trybu życia.

 

 1. Profilaktyka uzależnień.

 

 1. Rozwijanie zainteresowań uczniów.

 

 1. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym.

 

 1. Wspomaganie właściwego rozwoju społecznego uczniów.

 

 1. Promowanie akceptowanych społecznie postaw i zachowań .

 

 1. Wdrażanie uczniów do odpowiedzialności i wypełniania na co dzień obowiązków uczniowskich.

 

 1. Wspomaganie rodziców uczniów w pełnieniu funkcji wychowawczych.

 

 1. Rozwijanie potencjału szkoły w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 1. Uspołecznianie szkoły i integrowanie środowiska szkoły, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, odmiennych kulturowo i wielojęzycznych.

 

 1. Prowadzenie współpracy z działającymi w środowisku instytucjami i organizacjami związanymi z oświatą, kulturą, prawem, troską o zdrowie.

 

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

Treści programu

Formy, sposoby realizacji

Uczestnicy

Realizujący

 

FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE UCZNIÓW:

Zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami, w tym z prawami i obowiązkami ucznia.

Pogadanki, prezentacja statutu, informacja o dotyczących uczniów regulaminach, procedurach.

kl. I - VI

wychowawcy

Udzielanie uczniom informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu oraz wypełniania przez nich ról społecznych (uczeń, kolega, dyżurny, członek SU).

Opinia ustna, pisemna w dzienniczku, dyplom, znaczek – „zachętka” oraz inne formy zgodne z zasadami udzielania kar i nagród.

wszyscy uczniowie

wychowawcy

nauczyciele

dyrektor

wicedyrektor

pedagog

opiekun SU

Nauka współdziałania w zespole, wskazanie korzyści, zapoznanie uczniów z zasadami współpracy, wyznaczanie zadań.

Powierzanie zadań grupie uczniów, np. wykonywanie gazetek, pomocy, przygotowywanie scenek, fragmentów lekcji, angażowanie uczniów do udziału w organizacji imprez klasowych, szkolnych i środowiskowych.

kl. I - VI

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

opiekun SU

nauczyciele świetlicy, biblioteki

Popularyzowanie pomocy koleżeńskiej, w tym kształtowanie postaw wyrozumiałości i pełnej akceptacji kolegów niepełnosprawnych.

Koordynowanie pomocy koleżeńskiej w klasie, tematyka lekcji z wychowawcą – uczulenie na problemy osób niepełnosprawnych, włączanie dzieci niepełnosprawnych w prace na rzecz klasy i szkoły tak, żeby wyeksponować ich możliwości i uzdolnienia.

kl. I – VI

 

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

Udział w akcjach na rzecz pomocy innym oraz ochrony środowiska.

Poszukiwanie informacji o akcjach społecznych, ciekawych programach, inicjatywach, uczestniczenie z uczniami i angażowanie rodziców.

kl. I – VI

SU

wychowawcy

nauczyciele przyrody

pedagog, bibliotekarz

opiekun SU, rodzice

nauczyciele świetlicy,

 

Nauka skutecznej komunikacji, w tym umiejętności odmawiania, rozwiązywania problemów, proszenia o pomoc, panowania nad emocjami, reagowania na zjawiska przemocy.

 

Pogadanki, tematyka lekcji z wychowawcą, warsztaty, filmy, drama, lekcje przedmiotowe, spotkanie z przedstawicielami policji, kuratorem sądowym, i przedstawicielami instytucji udzielających pomocy rodzinom i osobom nieletnim.

 

kl. I - VI

 

wychowawcy

nauczyciele

pedagog, nauczyciele świetlicy

Promowanie wartości, np. koleżeństwa, przyjaźni, uczciwości, odpowiedzialności, pracowitości, obowiązkowości.

Stanowienie przez nauczycieli wzoru osób reprezentujących promowane wartości, tematyka lekcji z wychowawcą, spotkań z ciekawymi ludźmi, w tym rodzicami uczniów, klasowych spotkań pozalekcyjnych, uczestniczenie w kulturze.

kl. I - VI

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

rodzice

nauczyci

ele świetlicy, biblioteki

Zapoznanie uczniów z prawnymi i moralnymi skutkami przemocy.

Pogadanki, tematyka lekcji z wychowawcą, spotkanie np. z przedstawicielem policji, kuratorem sądowym .Udzielanie porad rodzicom jak postępować z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze, redagowanie pism do Sądu Rodzinnego

 

kl. I - VI

pedagog

wychowawcy, osoby zaproszone

 

ZDROWY STYL

ŻYCIA

Propagowanie zasad higieny osobistej oraz prowadzenia zdrowego trybu życia (racjonalne odżywianie, higiena nauki i odpoczynku).

Pogadanki, tematyka lekcji z wychowawcą, przyrody, WDŻ, w tym z udziałem pielęgniarki, przedstawicieli zawodów związanych ze zdrowiem i higieną, apele, udział w konkursach, akcjach informacyjnych, wystawy plakatów, gazetki.

kl. I - VI

wychowawcy

nauczyciele

pedagog,

nauczyciele świetlicy, biblioteki

rodzice

Profilaktyka uzależnień.

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanki, filmy, spotkania ze specjalistami, apele, akcje informacyjne, udział w imprezach, spektaklach, pozaszkolnych programach profilaktycznych (Postaw na Rodzinę, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Nie pal przy mnie proszę)

 

 

 

kl. I– VI

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

opiekun SU

nauczyciele świetlicy, biblioteki

rodzice

 

 

Bezpieczne korzystanie z nowych technologii telekomunikacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, alkoholu, papierosów.

 

Rozpowszechnianie literatury fachowej dotyczącej uzależnień

 

We wszystkich klasach przeprowadzenie pogadanek na temat zagrożeń w Internecie, przypominać dzieciom o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu, zwracać uwagę na okazywanie szacunku innym osobom na portalach społecznościowych. Kontrolowanie przez rodziców czasu korzystania z Internetu oraz treści przeglądanych stron.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie przez pedagoga, pielęgniarkę szkolną, pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej, zajęć na temat wpływu na organizm młodego człowieka substancji zawartych w środkach psychoaktywnych, alkoholu i papierosach .Na lekcjach wychowawczych przeprowadzić zajęcia nt. zdrowego stylu życia np. poprzez prezentowanie osobistości świata polityki, muzyki, nauki, sztuki, sportu , które mogą stać się pozytywnym wzorcem do naśladowania.

Udzielenie wszystkim uczniom informacji o miejscach i osobach do których mogą się zwrócić po pomoc w razie problemów z zażywaniem środków psychoaktywnych, paleniem papierosów i piciem alkoholu.

Organizacja szkoleń dla nauczycieli, rodziców i uczniów nt.uzależnień

 

kl. I-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl. I-VI

 

wychowawcy, nauczyciele, pedagog opiekun SU, nauczyciele świetlicy, biblioteki, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele, pedagog opiekun SU, nauczyciele świetlicy, biblioteki, rodzice

 

Przekazywanie wiedzy i umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy.

Pokazy, prezentacje, filmy, ćwiczenia praktyczne, pogadanki.

kl. I - VI

przeszkoleni nauczyciele

pielęgniarka

specjaliści, np. ratownik medyczny

Rozwijanie zainteresowań uczniów, w tym sportem i aktywną rekreacją.

Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, pogadanki, prowadzenie kół zainteresowań, udział w turniejach, zawodach, rozgrywkach, imprezach, organizacja rajdów, wycieczek, biwaków oraz innych form turystyki i aktywnego wypoczynku.

kl. I - VI

nauczyciele WF

wychowawcy

opiekunowie kół

nauczyciele świetlicy

rodzice

Wyrabianie nawyku troski o środowisko, w tym utrzymywania czystości i porządku wokół siebie w klasie.

Apele, obchody Dnia Ziemi, filmy, pogadanki, tematyka lekcji z wychowawcą i przedmiotowych, udział w konkursach, akcjach ekologicznych, wycieczkach, egzekwowanie od dyżurnych systematycznego wypełniania swoich obowiązków oraz od każdego ucznia odpowiedzialności za porządek w miejscu pracy (zgodnie z ustalonym przez wychowawcę systemem kar i nagród).

kl. I - VI

nauczyciele przyrody

wychowawcy

pozostali

nauczyciele

Kontrola prawidłowego rozwoju fizycznego i stanu zdrowia uczniów.

Testy przesiewowe.

 

kl. I, III, V

pielęgniarka, n-le wychowania fizycznego

 

 

 

ZAPOBIEGANIE TRUDNOŚCIOM SZKOLNYM

Troska o pozytywną atmosferę w klasie, podejmowanie działań integracyjnych.

Życzliwość i wyrozumiałość (przy konsekwentnym egzekwowaniu od uczniów wymagań) w postawie nauczycieli na co dzień, tematyka lekcji z wychowawcą, integracyjne spotkania pozalekcyjne, w tym z udziałem rodziców, wspólne obchodzenie uroczystości, także indywidualnych, np. urodzin.

kl. I - VI

wychowawcy

nauczyciele

rodzice

Pozyskiwanie informacji o mocnych i słabych stronach ucznia, problemach zdrowotnych, zainteresowaniach, zdolnościach, sytuacji rodzinnej.

Rozmowy z rodzicami i uczniami, dyskusje, pogadanki podczas zebrań, tematyka lekcji z wychowawcą, ankiety.

wszyscy uczniowie

wychowawcy

pedagog,pielęgniarka

Zapewnienie uczniom udziału w zajęciach specjalistycznych, np. korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, wyciszających, rewalidacyjnych, o charakterze socjoterapeutycznych, logopedycznych,gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia grupowe lub indywidualne.

uczniowie z trudnościami

wychowawcy

dyrektor

nauczyciele prowadzący

pedagog

Stworzenie bogatej oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Zajęcia grupowe pozalekcyjne.

chętni uczniowie

dyrektor

wychowawcy

nauczyciele prowadzący

 

 

Przekazywanie informacji i umożliwienie instytucjom i organizacjom działającym w mieście, np. SDK, OSiR, świetlica środowiskowa, szkoła muzyczna, harcerze, stowarzyszenie „Razem”, kluby sportowe promowania na terenie szkoły swojej oferty zajęć i imprez.

 

 

Plakaty, ulotki, ogłoszenia, informacje na stronie internetowej, opieka nad osobami spoza szkoły prowadzącymi promocję.

 

 

uczniowie, do których oferta jest adresowana (odpowiednio do wieku)

 

 

organizatorzy

dyrektor

wychowawcy

pedagog

nauczyciele

Prowadzenie działań wspierających rodziców uczniów.

Przekazywanie bieżących informacji o funkcjonowaniu dziecka w szkole, wspólne uzgodnienia dotyczące indywidualizacji pracy z dzieckiem, porady, konsultacje, pogadanki podczas zebrań, spotkania ogólne dla rodziców z dyrektorem, pedagogiem lub zaproszonymi specjalistami.

wszyscy rodzice

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

 

Udzielanie uczniom w porozumieniu z rodzicami pomocy w sytuacjach trudnych lub kryzysowych.

Rozmowy indywidualne, porady, kierowanie do specjalistów, pomoc w załatwieniu ewentualnych formalności , w tym przy ubieganiu się o pomoc materialną.

uczniowie zgodnie z potrzebami

 

pedagog

wychowawcy

dyrektor

wicedyrektor

nauczyciele

zespół wychowawczy

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Zapraszanie specjalistów na szkolenia rady pedagogicznej, spotkania z uczniami, rodzicami, kierowanie uczniów na badania psychologiczno – pedagogiczne, wspólne podejmowanie działań interwencyjnych, współorganizowanie imprez i akcji.

uczniowie, rodzice zgodnie z potrzebami

pedagog

wychowawcy

dyrektor

wicedyrektor

nauczyciele

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 01-02-2016 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2016
Ostatnia aktualizacja: 01-02-2016 10:07