Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa nr 3
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut 2015


 

STATUT

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ   NR 3

W  SŁAWNIE

    


 


  


 
                                             Sławno 2015 r.


 


           
 


 


Statut opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw i aktów prawnych.


 

 

 

SPIS  TREŚCI


Rozdział I   -  PRZEPISY  OGÓLNE ..............................................................................s. 4Rozdział II  -  CELE I ZADANIA SZKOŁY...................................................................s. 4


 

Rozdział III  - ORGANY SZKOŁY.................................................. .............................s. 5

 


Rozdział IV  - ORGANIZACJA SZKOŁY ....................................................................s. 7Rozdział V - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY................................s. 8Rozdział VI - UCZNIOWIE............................................................................................s. 12Rozdział VII - RODZICE................................................................................................s. 15Rozdział VIII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE ........................................................s. 16
 
 

 1.  

 

 1.                                                   ROZDZIAŁ I

  1.                                              PRZEPISY   OGÓLNE

 

                                                           § 1

1.  Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sławnie ul. Sempołowskiej 3.

2.  Szkoła ma sześcioletni cykl kształcenia i jest szkołą publiczną, której przedmiotem

    działalności jest spełnianie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Zajęcia odbywają się w trzech budynkach.

4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Sławno, a nadzór pedagogiczny
    sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

5.  Szkoła swym zasięgiem terytorialnym obejmuje ulice określone odpowiednią uchwałą Rady
     Miasta w Sławnie.

6.   Szkoła jest jednostką budżetową Miasta Sławno.
 

 1.                                                     ROZDZIAŁ II

                                  CELE I ZADANIA SZKOŁY

                                                           

                                                             § 2
   1. Wyposażenie uczniów w rzetelną wiedzę i umiejętności na poziomie umożliwiającym co
        najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
   2. Umożliwienie uczniom rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywa-
       nych treści.
   3. Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności  między pozna-
       wanymi treściami i dziedzinami nauki.
   4. Rozwijanie kreatywności i zdolności twórczego myślenia.
   5. Realizowanie treści nauczania, wychowania i profilaktyki prowadzące do lepszego
       rozumienia świata, ludzi i siebie oraz przygotowujące uczniów do pracy w warunkach
       współczesnego świata.
   6. Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.
   7. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
       europejskiej.
   8. Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień w ramach organizowanej w

       szkole pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

   9. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i

       edukacyjnych uczniów.

 10. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach i na zasadach  okre -

       ślonych w aktualnej szkolnej „Procedurze organizacji i świadczenia pomocy psychologicz -

       no – pedagogicznej.”

 11. Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, języ -  

       kowej i religijnej.

12.Stworzenie warunków pobytu w szkole zapewniających uczniom bezpieczeństwo.

                                                                             § 3

    1. Sposób wykonywania zadań szkoły:
   1) realizowanie edukacji wczesnoszkolnej w kl. I – III, oraz edukacji przedmiotowej
       w kl. IV – VI zgodnie z obowiązującą „Podstawą programową kształcenia ogólnego”,

   2) tworzenie warunków dla rozwoju psychofizycznego uczniów, a także objęcie
       ich wszechstronną opieką z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony    
       zdrowia,
   3) prowadzenie kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kom-
       pensacyjnych , zajęć gimnastyki korekcyjnej i innych zajęć specjalistycznych ( zgodnie
       z potrzebami i możliwościami finansowymi szkoły),
  4) dostosowanie treści i metod nauczania oraz form opieki do możliwości psychofizycznych
       uczniów ( w tym organizacja zajęć rewalidacyjnych),

 


  5) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, także przez współpra-

      cę z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi

      poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzinom,
  6) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka, jego indywidualnych  
      zdolności twórczych oraz umacnianie wiary we własne siły i zdolności,
  7) zapewnienie uczniom warunków bezpiecznego pobytu w szkole poprzez:
      a) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki nad uczniami przebywającymi w szkole i na jej
          terenie podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

         m. in. poprzez objęcie budynków i terenu szkolnego nadzorem kamer CCTV,

 b) rozwijanie różnych form współpracy nauczycieli z domem rodzinnym ucznia,

      c) zapewnienie każdemu oddziałowi (klasie) nauczyciela – wychowawcy, którego obowiąz-
          ki określają odrębne przepisy,
      d) dyżury nauczycieli na terenie szkoły ( wg  grafiku i regulaminu wywieszonego w pokoju
           nauczycielskim),
       e) omawianie zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego podczas wybranych
           zajęć lekcyjnych i zajęć świetlicowych oraz apeli szkolnych tzw. porządkowych,
       f) organizację zajęć najmłodszych uczniów w osobnym budynku wyposażonym odpo-

          wiednio do potrzeb,
       g) uchylony,
       h) opracowywanie tygodniowego rozkładu zajęć zgodnie z wymogami higieny pracy
           umysłowej,

       i) organizowanie wycieczek, biwaków i innych imprez krajoznawczo –turystycznych
          dostosowanych do potrzeb, zainteresowań ucznia, jego wieku, stanu zdrowia oraz
          sprawności fizycznej  (organizację wyjść i wyjazdów regulują odrębne przepisy),

       j) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

       k) zapewnienie uczniom pomocy i opieki przedlekarskiej w gabinecie medycznym.

 

 1.         ROZDZIAŁ  III

 2.                                                       ORGANY SZKOŁY  

                                                                 § 4

1. Organami szkoły są :

    1) dyrektor szkoły,
    2) rada pedagogiczna,
    3) samorząd uczniowski,
    4) rada rodziców.

                                                                 § 5
1. Do obowiązków dyrektora szkoły należy w szczególności:

 1. zarządzanie szkołą,

 2. organizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz koordynowanie i nadzór nad stworzeniem warunków bezpiecznego pobytu uczniów w szkole i realizowaniem przez pracowników szkoły zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole,

 3. zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 4. sprawowanie nadzoru  pedagogicznego, w tym nad realizacją uchwał rady pedagogicznej,

 5. kontrola spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów; w przypadku niespełniania obowiązku szkolnego, tj. opuszczenie bez usprawiedliwienia co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, podejmowanie działań określonych w odrębnych przepisach,

 6. współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim,

 7. stwarzanie w szkole warunków do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza,

 8. dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły,

 9. zapewnienie prawidłowej organizacji i przebiegu sprawdzianu,

 

 1. dopuszczanie do użytku w szkole programów nauczania,

 2. podawanie do publicznej wiadomości zestawów podręczników oraz zapewnienie organizacji w szkole obrotu używanymi podręcznikami,

 3. zapewnienie przystąpienia do sprawdzianu przez ucznia niepełnosprawnego w warunkach i formie dostosowanych do niepełnosprawności oraz przez ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,

 4. sprawowanie kontroli zarządczej,

 5. zapewnienie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, nauczycieli i rodziców zgodnie z wewnątrzszkolną procedurą,

 6. zgodnie z aktualnymi przepisami zapewnienie warunków do udzielania uczniom pomocy finansowej na zakup podręczników.

2. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Jego obowiązki wyznacza dyrektor
   szkoły. Liczbę zastępców określa corocznie arkusz organizacyjny pracy szkoły.

3. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły może tworzyć inne, dodatkowe stanowiska
   kierownicze. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala dyrektor
   szkoły.

4. Dyrektor wraz z wicedyrektorem stwarzają uczniom warunki bezpiecznego uczestniczenia

   w organizowanych przez szkołę zajęciach.

                                                               § 6


1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, który uczestniczy w realizacji zadań

   dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,

 1. przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, a w razie jego nieobecności

     wicedyrektor.
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
    1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

    2) uchwalanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

    3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

    4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

    5) podejmowanie uchwał określonych ustawą o systemie oświaty i innymi rozporządzeniami
       wykonawczymi,

    6) podejmowanie decyzji, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu do spraw pomocy psy -

       chologiczno – pedagogicznej oraz zgody rodziców ucznia, o przedłużeniu na jeden rok

       na danym etapie edukacyjnym okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu,

    7) w oparciu o aktualny komunikat dyrektora CKE wskazywanie sposobu dostosowania

        warunków pisania sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych po-

        trzeb  rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadają-

        cego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego

      nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

    1)  dokumenty określające organizację pracy szkoły,

    2)  projekt planu finansowego szkoły,

    3)  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

    4)  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom prac i zajęć  
        w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
        wychowawczych i opiekuńczych.

4. Szczegółowy zakres działania rady pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 


                                                                   § 7
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Samorząd ma prawo do przedstawiania organom statutowym szkoły opinii i wniosków doty-

   czących wszystkich spraw szkoły.

3. Samorząd reprezentuje uczniów i ich sprawy wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej.

4. Uczniowie mają prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5. Organami samorządu są: przewodniczący, zarząd, rada przedstawicieli samorządów klaso-

   wych i komisja rewizyjna.
6. Szczegółowe uprawnienia i kompetencje samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniow-

  skiego.

                                                                    

                                                                 § 8
1. Cele i zadania rady rodziców :
   1) reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do
       doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów
       szkoły we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły i uczniów,
   2) wspomaganie działań opiekuńczych szkoły,
   3) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji
       celów i zadań szkoły,
   4) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie
       zasad użytkowania tych funduszy ( obsługa księgowo – rachunkowa  środków finansowych
       rady rodziców),
   5) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpły-
       wu na działalność szkoły,
   6) wyrażanie opinii i zgłaszanie wniosków dotyczących pracy szkoły.
2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
3. Rada rodziców działa w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty oraz Regulamin Rady    
   Rodziców.
                                                                   § 9

1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego
   klimatu szkoły i jej wizerunku.
2. Sprawy sporne rozstrzyga dyrektor lub wicedyrektor zgodnie z przepisami prawa.
 

 1. ROZDZIAŁ IV

 2.                                                  ORGANIZACJA  SZKOŁY
                                                                  § 10

1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
   organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu
   nauczania. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę.
2. Organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych
   określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego
   arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i  higieny pracy.
3. Nauczyciele realizują programy nauczania zaopiniowane przez radę pedagogiczną

   i  dopuszczone do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły, programy profilaktyczne

   i program wychowawczy.
4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Każdym oddziałem opiekuje się
   nauczyciel – wychowawca.

5. Szkoła pracuje w systemie dwusemestralnym. Na początku każdego roku rada pedagogiczna

  podejmuje decyzję w sprawie szczegółowego harmonogramu danego roku szkolnego  

  z uwzględnieniem daty zakończenia I semestru, terminu ferii, dni wolnych od zajęć. Harmo –

  nogram podaje się do wiadomości uczniom i rodzicom poprzez umieszczenie na stronie inter -

  netowej szkoły.


 

6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, po trzeciej
   i szóstej lekcji 20 minut. W szczególnych przypadkach organizacyjnych przerwy mogą być
   skrócone. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych
   w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodnio-
   wym rozkładzie zajęć.

7. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowa-
   dzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

8. Liczbę uczniów w oddziale ustala organ prowadzący szkołę.

9. Szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu  

   organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
10. Szkoła zapewnia uczniom pozalekcyjną opiekę w świetlicy szkolnej.

11. Uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki prowadzonej w szkole przez ajenta.

12. Szkoła wydaje świadectwa państwowe, które są dokumentem urzędowym. Ich wzory    
   (podobnie jak innych druków),  sposób dokonywania sprostowań, wydania duplikatów                                     
   oraz odpłatności za te czynności określają właściwe przepisy.

13. Szkoła przyjmuje studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie porozumie-
     nia zawartego między dyrektorem szkoły a ośrodkiem kształcenia nauczycieli.

14. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:

 1. gabinety lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem,

 2. salę do zajęć gimnastyki korekcyjnej,

 3. gabinet pedagoga,

 4. pokoje nauczycielskie,

 5. gabinet medyczny,

 6. bibliotekę,

 7. świetlicę,

 8. pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,

 9. boisko szkolne,

 10. salę gimnastyczną,

 11. archiwum,

 12. szatnie.

15. Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, instaluje i systematycznie aktualizuje  

    oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie

    dla prawidłowego rozwoju uczniów.

16. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez uczniów i

    osoby dorosłe bez wiedzy dyrektora szkoły.

 

ROZDZIAŁ  V

 1. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

 1. § 11

 2. 1.W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Nauczyciele,

  podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzystają z ochrony przewi-

  dzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dn. 6 czerwca

 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553, z późn. zm.).

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne   
   przepisy.

3. Nauczyciel prowadzi i organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest              
   odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy,  a także za bezpieczeństwo powierzonych  jego  
   opiece uczniów ( w tym zajęć organizowanych poza szkołą):

 1. nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach,

 w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, stosowanie właściwych

 metod i form pracy zgodnie z zasadami organizowania w szkole pomocy psychologiczno –

 pedagogicznej.

 

4.Zakres zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:
  1)  nauczyciel ma obowiązek systematycznie wpajać uczniom zasady bezpiecznego zachowa-
       nia się,
   2) nauczyciel musi reagować na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie

      bezpieczeństwa uczniów i powiadamiać pedagoga, dyrektora szkoły lub jego zastępcę

      o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa

      lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów,

   3)nauczyciel zapewnia uczniom opiekę podczas przerw, pełniąc dyżury zgodnie z wewnątrz-

    szkolnymi przepisami,

   4)nauczyciel w razie wypadku zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności powia-

   damiając odpowiednie służby, a w miarę możliwości udzielając pierwszej pomocy.

5. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dokumentacji przebiegu

   nauczania  i wychowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi zarządze-
   niami, regulaminami i ustaleniami.

6. Nauczyciel jest zobowiązany do doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych i pod-   

   noszenia wiedzy merytorycznej.

7. Nauczyciel jest zobowiązany dbać o warsztat pracy, o estetykę i zagospodarowanie sali

   dydaktycznej, której jest opiekunem. Odpowiada materialnie za jej stan i zgodność z księgą   
   inwentarzową sali, dba o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęty szkolne.

8. Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi
   przepisami.              

9. Nauczyciel ma prawo w szczególności do:
   1)  nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, odpraw
        i dodatków, których przyznawanie określają szczegółowe przepisy,
   2) ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego,
   3) uczestniczenia w wybranych formach doskonalenia zawodowego ( zgodnie z potrzebami
       szkoły ),
   4) prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej zgodnie z przepisami.

10. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za realizowanie postanowień  

    statutu szkoły, a w przypadkach rażącego zaniedbywania swoich obowiązków przed komisją

    dyscyplinarną dla nauczycieli przy Kuratorze Oświaty.

11. Nauczyciel wypełnia inne zadania zlecone przez  dyrektora szkoły lub wicedyrektora związa-

     ne z organizowaniem pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej.

12. Nauczycieli obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyj-

     nych.

13.W zakresie prowadzenia działalności dydaktycznej do obowiązków nauczyciela należy
    w szczególności :

    1) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego oraz prowadzenie obserwacji uczniów

    w celu zdiagnozowania ich trudności i uzdolnień, zgłaszanie wychowawcy klasy zauwa-

    żonych specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia i udzielenie uczniowi pomocy psycholo-

    giczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z nim zgodnie z wewnątrzszkolną procedurą,

    2) wychowywanie  i nauczanie powierzonych mu uczniów,

    3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i  zainteresowań,

    4) zapoznanie uczniów z  przedmiotowym systemem oceniania,

    5) sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów oraz przestrzeganie zapisów WSO,

6) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu  niepowodzeń szkolnych w oparciu

    o rozpoznane potrzeby i problemy uczniów.

14.W zakresie prowadzenia działalności wychowawczej do obowiązków nauczyciela należy

    w szczególności:            

    1) dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie uczniów w czasie lekcji i innych zajęć prowadzonych
        przez nauczyciela w szkole i poza szkołą , a także podczas dyżurów pełnionych według
        harmonogramu,


    2) prowadzenie z uczniami działalności turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjno-

        sportowej i innej rozwijającej zainteresowania ucznia i wypełniającej jego czas wolny,

   3) zapewnianie opieki i udzielanie pomocy oraz wsparcia ( szczególnie uczniom, którym

       z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc) ,

    4) bezwzględne przestrzeganie ustalonej w szkole procedury postępowania po zaistnieniu
        wypadku uczniowskiego lub pożaru albo innego nieprzewidzianego zdarzenia.

15. W celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczyciele
     współpracują w zespołach samokształceniowych, problemowo- zadaniowych oraz

     w zespołach do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

16. Uchylony.

17. Nauczycieli obowiązuje następujący tryb wyboru programów nauczania i podręczników:

 1. program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego do użytku

     w szkole dopuszcza dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub nauczycieli po   

     zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

 1. programy dopuszcza się do użytku w szkole na dany etap edukacyjny,

 2. dopuszczone do użytku programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania,

 3. nauczyciel dokonuje wyboru podręcznika, który zapewnia pełną realizację podstawy programowej.

 

                                                                    § 12

 

1. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

 1. systematyczne prowadzenie dokumentacji obowiązującej wychowawcę,

 2. w pierwszym tygodniu roku szkolnego ustalenie przyczyn ewentualnego braku ucznia                 
  zapisanego do zespołu klasowego,

 3. otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka, zapewnienie mu bezpieczeństwa,

 4. rozpoznanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb

rozwojowych wychowanków,

 1. organizowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków zgodnie z wewnątrzszkolną procedurą,

 2. systematyczna kontrola frekwencji na lekcjach oraz uzyskiwanych ocen szkolnych przez

       poszczególnych uczniów, współpraca z pedagogiem w tym zakresie oraz informowanie
       na bieżąco rodziców o absencji, problemach wychowawczych i wynikach w nauce ich
       dzieci,
    7) realizowanie pozostałych zadań określonych w programach wychowawczych i profilak-
        tycznych.

2. W relacjach z klasą do obowiązków wychowawcy w szczególności należy:

   1) rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym oraz współpraca z pedagogiem w tym
       zakresie,

   2) diagnozowanie na bieżąco sytuacji wychowawczej w swojej klasie,

   3) pomoc w organizowaniu i działaniu samorządu klasowego,

   4) podejmowanie działań integrujących zespół klasowy,

   5) zapoznanie uczniów (we wrześniu) z WSO.

3. We współpracy z rodzicami do obowiązku wychowawcy należy w szczególności:

    1) opracowanie z rodzicami planów pracy obowiązujących na dany rok,

    2) organizowanie spotkań z rodzicami,

    3) zapoznanie rodziców na pierwszym zebraniu ze statutem i realizowanymi w szkole pro-

        gramami,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     4) aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą na różnych płaszczyznach,

 1. udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz angażowanie ich w działania pomocowe organizowane dla ich dzieci,


 

 1. powiadamianie rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania poprzez ustną lub pisemną informację na ostatnim zebraniu rodziców w danym roku szkolnym (potwierdzeniem jest podpis rodzica na liście obecności), a o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach niedostatecznych z przedmiotów i nieodpowiedniej oraz nagannej ocenie zachowania w formie pisemnej potwierdzonej własnoręcznym podpisem rodzica (prawnego opiekuna). Udział rodziców w zebraniach jest obowiązkowy. W przypadku niezgłoszenia się rodzica (prawnego opiekuna) i niepodpisania informacji wychowawca umieszcza odpowiednią adnotację pod informacją. Rodzice mają obowiązek w ciągu 3 dni od zebrania osobiście przyjść do szkoły, skontaktować się z wychowawcą i potwierdzić informację podpisem. Niedotrzymanie ww. procedury przez rodziców powoduje ich automatyczną zgodę na proponowane oceny.

4.  We współdziałaniu z innymi nauczycielami do obowiązków wychowawcy klasowego
     w szczególności należy:

 1. pośredniczenie między uczniami a  dyrektorem szkoły, pedagogiem i nauczycielami
  w rozwiązywaniu problemów,

 2. utrzymywanie stałych kontaktów z nauczycielami w celu zbierania bieżących informacji    o zachowaniu uczniów i ich postępach w nauce,

 3. konsultowanie z nauczycielami propozycji oceny zachowania dla każdego ucznia z klasy,

 4. wspólne  z nauczycielami uczącymi w powierzonej wychowawcy klasie rozwiązywanie problemów ucznia lub klasy.

5. Wychowawca klasy odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i wicedyrektorem

   za   realizację swoich zadań wynikających ze statutu szkoły.

 

                                                                        § 13

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

   1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
        szkolnych,

    2) rozpoznanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych uczniów,

    3) podejmowanie działań na rzecz opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się

        w trudnej sytuacji życiowej,

    4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej dla
        uczniów, rodziców i nauczycieli,
    5) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu
       wychowawczego oraz programów profilaktycznych,

     6) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, w szczególności w ich
        pracy z uczniami sprawiającymi trudności,     

 1. współpraca z instytucjami i organizacjami, które zajmują się sprawami dzieci,

8) koordynowanie działań na rzecz organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 dla poszczególnych uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Pedagog przyjmuje, rozpatruje i wyjaśnia ( samodzielnie, z nauczycielem, wychowawcą,

   dyrektorem szkoły lub wicedyrektorem - w zależności od rangi sprawy ) zgłoszenia

    pracowników szkoły odnośnie dostrzeżonych na terenie szkoły sytuacji stanowiących

    zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia, życia uczniów i zdarzeń noszących znamiona

    przestępstwa.
3. Pedagog dokumentuje swoją pracę na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

                                                                     § 14

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna wraz z czytelnią.
2. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice
   uczniów.

3. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora szkoły do tygodniowego           
   planu zajęć tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych

   i po ich zakończeniu.

4. Nauczyciel bibliotekarz w szczególności jest odpowiedzialny za :

   1) dobór księgozbioru i jego zabezpieczenie,
   2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych,

   3) popularyzowanie czytelnictwa,

   4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
   5) tworzenie warunków do korzystania z różnych źródeł informacji,

   6) wspomaganie uczniów w uczeniu uczenia się.

4a. W ramach biblioteki szkolnej funkcjonuje biblioteka podręczników szkolnych (zgodnie z zasadami zawartymi w szkolnym Regulaminie korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub  materiałów edukacyjnych.

5. Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa odrębny Regulamin biblioteki szkolnej.                                     

 

                                                                   § 15

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy. Do świetlicy szkolnej

   przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I – III, w tym w szczególności dzieci

   rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych, a także uczniowie dojeżdżający

   i dzieci nauczycieli. W przypadku konieczności kwalifikacji na pisemny wniosek rodziców

   (prawnych opiekunów) dziecka dokonuje komisja w składzie: wychowawcy świetlicy,    

   wychowawcy klas.

2. Świetlica prowadzi zajęcia, w tym także poza obiektem szkoły w grupach wychowawczych
   ( liczba w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów).

3. Świetlica zapewnia opiekę uczniom od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w szkolnym regulaminie świetlicy.

4. Do zadań nauczycieli świetlicy w szczególności należy :

   1) organizowanie i prowadzenie zajęć z grupą oraz prowadzenie dziennika zajęć,

   2) organizowanie i włączanie się do imprez i uroczystości szkolnych zgodnie             
       z kalendarzem imprez,

   3) pomoc w odrabianiu prac domowych,

   4) opieka nad uczniami korzystającymi ze stołówki szkolnej ( w zależności od potrzeb ),

   5) dbałość o estetykę oraz zagospodarowanie pomieszczeń świetlicy,

   6) rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów,
   7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, reagowanie na wszystkie dostrzeżone sytuacje
       stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów oraz w razie wypadku lub zdarzeń noszą-
       cych znamiona przestępstwa powiadamianie pedagoga , dyrektora szkoły

       lub wicedyrektora.

5. Nauczyciele świetlicy sprawują opiekę nad dziećmi zwolnionymi decyzją dyrektora szkoły
   z  religii – na pisemną prośbę rodziców oraz z lekcji wychowania fizycznego na podstawie
   zwolnienia lekarskiego ( jeżeli lekcje te nie są pierwszymi lub ostatnimi w tym dniu).
   Obecności tych uczniów odnotowywane są w dziennikach zajęć świetlicowych.

6. Szczegółowe zadania świetlicy zawiera Regulamin świetlicy.

 

                                                             § 16

1. Zakres obowiązków i przydział czynności pracowników administracyjnych i obsługi określa
   dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zakres zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:

   1) reagowanie na wszelkie dostrzeżone na terenie szkoły sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia, życia uczniów i zdarzenia noszące znamiona przestępstwa oraz zgłaszanie ich do wychowawcy, pedagoga , dyrektora szkoły lub wicedyrektora,

 2)  w razie wypadku zapewnienie poszkodowanemu opieki, w szczególności poprzez powiadomienie odpowiednich służb, a w miarę możliwości udzielenie pierwszej pomocy,

3)zgłaszanie konserwatorowi, a w szczególnych przypadkach dyrektorowi szkoły wszelkich dostrzeżonych usterek.

                    

  1. ROZDZIAŁ  VI

 1.                                                             UCZNIOWIE
                                                                      § 17

1. Uchylony.

2. Uchylony.
3. Do szkoły przyjmuje się uczniów na zasadach określonych w Regulaminie i kryteriach naboru uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie

4. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedago-

   gicznej , w tym publicznej poradni specjalistycznej dyrektor szkoły może :

   1)  zezwolić na rozpoczęcie nauki dziecku, które przed dniem 1 września kończy 5 lat,

   2) odroczyć spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego,

   3) zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

5. Obowiązek szkolny może być spełniany w formie nauczania indywidualnego, indywidualnego
   toku i programu nauczania po uzyskaniu opinii lub orzeczenia  publicznej  poradni psycholo-
   giczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej i  po otrzymaniu decyzji

   organu prowadzącego. Zasady realizacji ww. form określa dyrektor szkoły w porozumieniu

   z rodzicami (prawnymi opiekunami ) dziecka.

   

                                                               § 18

1. Uczniowie mają prawa wynikające w szczególności z Konwencji o prawach dziecka,
   przepisów oświatowych i niniejszego statutu.
2.Uczeń szkoły ma prawo do :

  1) opieki i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,  ochronę przed wszel-
       kimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

  2) ochrony i poszanowania jego godności,

  3) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza  

        tym dobra innych osób,

  4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania ,

  5) korzystania ze stypendium za wyniki w nauce i w sporcie ( zasady przyznawania stypen-
      diów określa odrębny regulamin ),

  6) jawnej i umotywowanej oceny ustalonej na podstawie kryteriów zgodnych

      z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

     a) uchylony,

  7) korzystania z pomocy  psychologiczno – pedagogicznej w celu przezwyciężenia trudności

      szkolnych oraz rozwijania zdolności i zainteresowań,

  8) korzystania z poradnictwa i terapii psychologicznej i pedagogicznej , jeżeli w szkole zatrud-
      nieni są specjaliści,
  9) informacji o programach nauczania i podręcznikach, stawianych wymaganiach, zasadach
      i kryteriach oceniania,
10) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organi-    
      zacjach działających w szkole,

11) realizowania, w porozumieniu z wychowawcą, nauczycielami lub dyrektorem szkoły, inicja-

 tyw służących dobru klasy, szkoły i środowiska lokalnego,

12) wyrażania opinii o pracy szkoły statutowym organom szkoły, korzystania z pełnej oferty

    dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej szkoły zgodnie ze swoimi zdolnościami, zainte-

    resowaniami i potrzebami,

13) udostępnienia mu przez wychowawcę lub bibliotekarza (na terenie szkoły) statutu szkoły,

    programu wychowawczego i profilaktycznego.
                                                                  § 19

1. Do obowiązków ucznia należy:
   1) przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole oraz postanowień zawartych w niniejszym

      statucie szkoły, a w szczególności dbanie o honor i  tradycję szkoły oraz współtworzenie

      jej autorytetu,

   2) systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły,

   3) posiadanie na każdej lekcji podręczników, kart pracy, zeszytów ćwiczeń, zeszytów, przybo-
       rów szkolnych obowiązujących na zajęciach danego przedmiotu (określonych przez
       nauczyciela) oraz dzienniczków ucznia,

   4) uczestniczenie w zajęciach wychowania fizycznego zawsze w określonym przez szkołę
       stroju gimnastycznym (koszulka oraz spodenki w kolorze ustalonym przez nauczyciela
       i obuwie sportowe),

   5) przygotowanie się do każdej lekcji według poleceń nauczyciela w formie ustnej i pisemnej,

   6) zachowanie w czasie zajęć lekcyjnych należytej uwagi ( uczeń nie może rozmawiać z inny-
       mi uczniami ani swoim zachowaniem zakłócać przebiegu zajęć; może zabierać głos, gdy    
       zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela; musi wykonywać polecenia nauczyciela
       wynikające z realizacji danej jednostki lekcyjnej),

   a) przestrzeganie zakazu jedzenia i picia ( z wyjątkiem szczególnych przypadków zdrowot-

      nych ); żucia gumy; samowolnego opuszczania klasy; zabierania, niszczenia, podkładania

      kolegom przyborów będących własnością innych,

   7) pozostawienie ładu i porządku na swoim miejscu pracy,

   8) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
       pracowników szkoły, a w szczególności przestrzeganie następujących zakazów: na terenie
       szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby; zabrania się
       używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów,

   9) zgłaszanie wszelkich spornych spraw wychowawcy, nauczycielowi dyżurującemu, pedago-
       gowi , dyrektorowi szkoły lub wicedyrektorowi w zależności od ważności spraw,

10) godne i kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza szkołą,

11) ponoszenie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie, dbanie o higienę, stosowanie się   
      do kategorycznego zakazu spożywania alkoholu, napojów energetyzujących, palenia

      tytoniu, e-papierosów (wyrobów tytoniowych) oraz używania narkotyków i innych

      środków odurzających,

12) noszenie stroju galowego podczas ważnych uroczystości i wydarzeń szkolnych;
      strój galowy dziewcząt to biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica a strój galowy
      chłopców to biała koszula i czarne lub granatowe spodnie,

13) uchylony,
14) przestrzeganie dodatkowych zasad dotyczących wyglądu:
     a) obuwie noszone w szkole powinno być   wykonane z tworzywa nierysującego podłóg,
       (dopuszczalny obcas 4cm),
     b) fryzura ucznia musi mieć charakter naturalny, bez koloryzacji; długie włosy powinny być
          ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji,
     c) paznokcie nie mogą być zdobione, zabrania się makijażu ( z wyjątkiem zabaw),
     d) w szkole zabronione jest noszenie jakichkolwiek elementów stroju ozdobionych napisami,

         symbolami o treściach wulgarnych lub promujących młodzieżowe subkultury, sekty,

         używki czy szkodliwe społecznie zachowania,
15) przestrzeganie zasad używania w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń elektro-
     nicznych:
     a) pisemna zgoda rodzica (prawnego opiekuna) na posiadanie i korzystanie z ww. urządzeń
         na terenie szkoły,
     b) całkowity zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć (aparaty mają być           
         wyłączone i schowane), w razie notorycznego nieprzestrzegania przez uczniów

         wymienionego zakazu nauczyciel może odebrać telefon w sposób uzgodniony

         z samorządem uczniowskim i radą pedagogiczną,
     c ) zakaz nagrywania dźwięku i obrazu bez wcześniejszego uzgodnienia z nauczycielem,

     d ) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, kradzież, zagubienie telefonów ko-

       mórkowych oraz innych urządzeń i przedmiotów wartościowych przyniesionych do szkoły,

16) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach zgodnie z następującymi zasadami:

a) każdą nieobecność w szkole należy usprawiedliwić najpóźniej w ciągu tygodnia od
   powrotu do szkoły (po upływie wyznaczonego czasu usprawiedliwienie nie będzie hono-
   rowane),

 

17) przebywanie na terenie szkoły przez cały czas określony planem zajęć dla danego ucznia
     ( obowiązuje zakaz wychodzenia poza teren szkoły podczas przerw).


                                                               § 20

 

 1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:

   1) świadectwo z wyróżnieniem za średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo do-

       brą ocenę zachowania ( w kl. IV – VI ),
   2) tytuł „ Ucznia roku”, „Sportowca roku”,
   3) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,
   4) pochwałę na forum klasy,
   5) pochwałę na forum szkoły,
   6) list pochwalny skierowany do rodziców,
   7) dyplom, nagrodę rzeczową.
2. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary:
   1) upomnienie na forum klasy,
   2) upomnienie dyrektora szkoły,
   3) pisemne powiadomienie rodziców,
   4) wezwanie rodziców do szkoły,
   5) wyłączenie z imprez klasowych i szkolnych,
   6) wyłączenie z udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
   7) naganę na forum szkoły,
   8) przeniesienie do równoległego oddziału lub skreślenie z listy uczniów na zasadach  

       określonych w ust.5 pkt 1,
   9) wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz szkoły,
 10) poddanie szczególnemu nadzorowi wychowawcy lub pedagoga szkolnego.
3. W związku z niepożądanymi zachowaniami ucznia dyrektor szkoły może zwrócić się do sądu
   o zastosowanie odpowiednich środków wychowawczych.
4. Warunki i zasady otrzymywania wyróżnień:
   1) za wzorową postawę i aktywny udział w życiu klasy uczeń może otrzymać pochwałę
       na forum klasy,
   2) za szczególne osiągnięcia , wzorową postawę uczeń może być pochwalony ustnie lub
       listownie na forum szkoły, nagrodzony dyplomem, nagrodą rzeczową,
   3) o stosowaniu wyróżnień decyduje wychowawca, dyrektor szkoły, wicedyrektor lub rada

    pedagogiczna.

5. Warunki i zasady otrzymywania kar:
   1) za szczególnie naganny stosunek do obowiązków szkolnych, przejawy agresji i przemocy
       wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów (po wyczerpaniu wymienionych kar)
       dyrektor szkoły może na wniosek rady pedagogicznej przenieść dyscyplinarnie ucznia do
       równoległej klasy lub wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia
       do innej szkoły,

   2) w przypadku ukarania ucznia uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo
        uzyskać wyjaśnienie powodu zastosowania kary,                                             
   3) w przypadku zastosowania kary uczeń i jego rodzice mogą odwołać się od decyzji o ukara-
       niu do dyrektora szkoły w ciągu 2 dni od dnia powiadomienia. Dyrektor powołuje komisję

       w składzie: dyrektor ( wicedyrektor) , przedstawiciel rady pedagogicznej, samorządu

       uczniowskiego i rady rodziców w celu rozpatrzenia odwołania. Decyzja komisji jest

       ostateczna.  
 


                                                       ROZDZIAŁ VII

                                                            RODZICE

                                                                 § 21

 1. Rodzice mają prawo do:

 1) uzyskiwania od wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu rzetelnej informacji o postępach

     w nauce i zachowaniu dziecka,

  2) uzyskiwania od wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, pedagoga, dyrektora szkoły lub

      wicedyrektora informacji o nagrodzeniu lub ukaraniu dziecka,

  3) działania w radzie rodziców,

  4) wyrażania opinii o pracy szkoły statutowym organom szkoły,

   5) zapoznania się ze statutem szkoły,

   6) odwoływania się w sprawach spornych do statutowych organów szkoły,

   7) decydowania o uczęszczaniu dziecka na zajęcia edukacyjne „wychowanie do życia w ro-  
       dzinie”,
   8) porad pedagoga i psychologa szkolnego, jeżeli takie stanowisko jest utworzone ,
   9) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
  10) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły.
2. Do obowiązków rodziców należy:

     1) zapisanie dziecka do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem,

     2) regularne posyłanie dziecka na zajęcia szkolne,

     3) zapewnienie (w szczególności uczniom klas I – III) bezpiecznej drogi do szkoły i powrotu
        do domu,

     4) zapewnienie dziecku warunków właściwego przygotowania się do zajęć,

     5) systematyczna współpraca ze szkołą w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka,

     6) udział w spotkaniach z wychowawcą klasy co najmniej cztery razy w ciągu roku oraz

   utrzymywanie kontaktu z wychowawcą na bieżąco,

7) usprawiedliwienie każdej nieobecności dziecka w szkole najpóźniej w ciągu tygodnia od
    jego powrotu do szkoły w formie pisemnej lub ustnej z podaniem przyczyny (rodzic zo-

    bowiązany jest powiadomić szkołę najpóźniej następnego dnia o przewidzianym czasie
    nieobecności dziecka); do wcześniejszego zwolnienia dziecka z zajęć podstawą jest
    zezwolenie rodziców (prawnych opiekunów) pisemne, osobiste lub telefoniczne,

     8) systematyczne zapoznawanie się z treścią zawiadomień i innych informacji w dziennicz-

        kach ucznia; dowodem przyjęcia informacji do wiadomości jest podpis rodzica (prawnego

        opiekuna),

9) systematyczna współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie troski o zdrowie dziecka,

   10) współuczestniczenie w działaniach opiekuńczych odpowiednich do potrzeb dziecka

 (w tym niepełnosprawności) podczas zajęć w szkole, wycieczek, imprez itp.,

   11) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w zakresie opieki nad dziećmi w  cza-

         sie wycieczek szkolnych i innych imprez organizowanych przez szkołę,
   12) ponoszenie odpowiedzialności za szkody umyślnie wyrządzone przez ich dziecko w mie-
         niu szkolnym.
 

                                                             


 

ROZDZIAŁ VIII

 1. POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 

§ 22

1.   Szkoła posiada sztandar z godłem Polski.    

 1. Uchylony.

 2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 4. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 5. Statut  wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

                                                                               

 

                                                                                     


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 29-09-2015 23:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2015
Ostatnia aktualizacja: 12-01-2017 11:23