Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa nr 3
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut szkoły

 

 

STATUT

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ   NR 3

W  SŁAWNIE

                               

 

 

 


 

 

 
                                              Sławno 2010 r.

 

 

 

 

 

 

           
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Podstawa prawna:
   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

    ze zm.).
    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych

    statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61,

    poz. 624 ze zm.) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPIS  TREŚCI


Rozdział I   -  PRZEPISY  OGÓLNE ..............................................................................s. 4Rozdział II  -  CELE I ZADANIA SZKOŁY...................................................................s. 4

 

Rozdział III  - ORGANY SZKOŁY.................................................. .............................s. 5

 


Rozdział IV  - ORGANIZACJA SZKOŁY ....................................................................s. 7Rozdział V - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY................................s. 8Rozdział VI - UCZNIOWIE............................................................................................s. 12Rozdział VII - RODZICE................................................................................................s. 16Rozdział VIII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE ........................................................s. 17
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ROZDZIAŁ I

                                              PRZEPISY   OGÓLNE

 

                                                            § 1

 

1.  Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sławnie ul. Sempołowskiej 3.

2.  Szkoła ma sześcioletni cykl kształcenia i jest szkołą publiczną, której przedmiotem

     działalności jest spełnianie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Zajęcia odbywają się w trzech budynkach.

4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Sławno, a nadzór pedagogiczny
     sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

5.  Szkoła swym zasięgiem terytorialnym obejmuje ulice określone odpowiednią uchwałą Rady
      Miasta w Sławnie.

6.   Szkoła jest jednostką budżetową Miasta Sławno.

                                                     ROZDZIAŁ II

                                   CELE I ZADANIA SZKOŁY

                                                           

                                                              § 2

    1. Wyposażenie uczniów w rzetelną wiedzę i umiejętności na poziomie umożliwiającym co
         najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
    2. Umożliwienie uczniom rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywa-
        nych treści.
    3. Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności  między pozna-
        wanymi treściami i dziedzinami nauki.
    4. Rozwijanie kreatywności i zdolności twórczego myślenia.
    5. Realizowanie treści nauczania, wychowania i profilaktyki prowadzące do lepszego
        rozumienia świata, ludzi i siebie oraz przygotowujące uczniów do pracy w warunkach
        współczesnego świata.
    6. Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.
    7. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
        europejskiej.
    8. Rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów na bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych
        z różnych dziedzin, organizowanych zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców.

 

                                                                              § 3

     1. Sposób wykonywania zadań szkoły:
    1) realizowanie kształcenia zintegrowanego w kl. I – III, nauczania przedmiotowego
        w kl. IV – VI i treści ścieżek edukacyjnych,

    2) tworzenie warunków dla rozwoju psychofizycznego uczniów, a także objęcie
        ich wszechstronną opieką z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony   
        zdrowia,
    3) prowadzenie kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kom-
        pensacyjnych , zajęć gimnastyki korekcyjnej i innych zajęć specjalistycznych ( zgodnie
        z potrzebami i możliwościami finansowymi szkoły),
   4) dostosowanie treści i metod nauczania oraz form opieki do możliwości psychofizycznych
        uczniów ( w tym dzieci niepełnosprawnych ),

 


   5) udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej w szkole, także przez współpracę z poradniami      
       psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo
       i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,
   6) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka, jego indywidualnych 
       zdolności twórczych oraz umacnianie wiary we własne siły i zdolności,
   7) troska o bezpieczeństwo uczniów i ochronę ich zdrowia poprzez:
       a) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki nad uczniami przebywającymi w szkole i na jej
           terenie podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, m. in.
           poprzez objęcie budynków i terenu szkolnego nadzorem kamer CCTV.

  b) rozwijanie różnych form współpracy nauczycieli z domem rodzinnym ucznia,

       c) zapewnienie każdemu oddziałowi (klasie) nauczyciela – wychowawcy, którego obowiąz-
           ki określają odrębne przepisy,
       d) dyżury nauczycieli na terenie szkoły ( wg  grafiku i regulaminu wywieszonego w pokoju
            nauczycielskim),
        e) omawianie zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego podczas wybranych
            zajęć lekcyjnych i zajęć świetlicowych,
        f) przeznaczenie dla nauczania zintegrowanego dwóch oddzielnych budynków,
        g) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I – III, a w szczególnych przy-
            padkach dzieciom z klas IV – VI,
        h) opracowywanie tygodniowego rozkładu zajęć zgodnie z wymogami higieny pracy
            umysłowej,

        i) organizowanie wycieczek, biwaków i innych imprez krajoznawczo – turystycznych
           dostosowanych do potrzeb, zainteresowań ucznia, jego wieku, stanu zdrowia oraz
           sprawności fizycznej  (organizację wyjść i wyjazdów regulują odrębne przepisy),

        j) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

        k) zapewnienie uczniom pomocy i opieki przedlekarskiej w gabinecie medycznym.
       

         ROZDZIAŁ  III

                                                       ORGANY SZKOŁY 

                                                                  § 4

 

1.Organami szkoły są :

     1) dyrektor szkoły,
     2) rada pedagogiczna,
     3) samorząd uczniowski,
     4) rada rodziców.

 

                                                                  § 5

1. Do obowiązków dyrektora szkoły należy w szczególności:

1)      zarządzanie szkołą,

2)      organizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego,

3)       zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4)      sprawowanie nadzoru  pedagogicznego, w tym nad realizacją uchwał rady pedagogicznej,

5)      kontrola spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów; w przypadku niespełniania obowiązku szkolnego, tj. opuszczenie bez usprawiedliwienia co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, podejmowanie działań określonych w odrębnych przepisach,

6)      współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim,

7)      stwarzanie w szkole warunków do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza,

8)      dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły,

9)      zapewnienie prawidłowej organizacji i przebiegu sprawdzianu,

10)  zatwierdzanie programów nauczania,

11)  podawanie do publicznej wiadomości do 15 czerwca zestawów podręczników.

2. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Jego obowiązki wyznacza dyrektor
    szkoły. Liczbę zastępców określa corocznie arkusz organizacyjny pracy szkoły.

3. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły może tworzyć inne, dodatkowe stanowiska
    kierownicze. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala dyrektor
    szkoły.

4. Dyrektor wraz z wicedyrektorem stwarzają uczniom warunki bezpiecznego uczestniczenia

    w organizowanych przez szkołę zajęciach.


                                                                § 6

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, który uczestniczy w realizacji zadań

    dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,

1)      przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, a w razie jego nieobecności

      wicedyrektor.
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
     1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

     2) uchwalanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

     3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

     4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

     5) podejmowanie uchwał określonych ustawą o systemie oświaty i innymi rozporządzeniami
        wykonawczymi.
 3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

     1)  dokumenty określające organizację pracy szkoły,

     2)  projekt planu finansowego szkoły,

     3)  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

     4)  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom prac i zajęć 
         w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
         wychowawczych i opiekuńczych.

4. Szczegółowy zakres działania rady pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej.


                                                                    § 7


1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Samorząd ma prawo do przedstawiania organom statutowym szkoły opinii i wniosków doty-

    czących wszystkich spraw szkoły.

3. Samorząd reprezentuje uczniów i ich sprawy wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej.

4. Uczniowie mają prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5. Organami samorządu są: przewodniczący, zarząd, rada przedstawicieli samorządów klaso-

    wych i komisja rewizyjna.
6. Szczegółowe uprawnienia i kompetencje samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniow-

   skiego.

 

                                                                     § 8


1. Cele i zadania rady rodziców :
    1) reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do
        doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów
        szkoły we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły i uczniów,
    2) wspomaganie działań opiekuńczych szkoły,
    3) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji
        celów i zadań szkoły,
    4) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie
        zasad użytkowania tych funduszy ( obsługa księgowo – rachunkowa  środków finansowych
        rady rodziców),
    5) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpły-
        wu na działalność szkoły,
    6) wyrażanie opinii i zgłaszanie wniosków dotyczących pracy szkoły.
2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
3. Rada rodziców działa w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświatyorazRegulamin Rady   
    Rodziców.

                                                                    § 9

1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego
    klimatu szkoły i jej wizerunku.
2. Sprawy sporne rozstrzyga dyrektor lub wicedyrektor zgodnie z przepisami prawa.

 

 ROZDZIAŁ IV

                                                  ORGANIZACJA  SZKOŁY


                                                                 § 10

 

1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
    organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu
    nauczania. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę.
2. Organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych
    określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego
    arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i  higieny pracy.
3. Nauczyciele realizują programy nauczania zaopiniowane przez radę pedagogiczną

    i  dopuszczone do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły, programy profilaktyczne

    i program wychowawczy.
4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Każdym oddziałem opiekuje się
    nauczyciel – wychowawca.

5. Zajęcia z uczniami we wszystkich klasach odbywają się przez 5 dni w tygodniu. Rok szkolny

    dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr trwa do końca stycznia, drugi kończy się w

    terminie określonym w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego.

6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, po trzeciej
    i szóstej lekcji 20 minut. W szczególnych przypadkach organizacyjnych przerwy mogą być
    skrócone. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych
    w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodnio-
    wym rozkładzie zajęć.

7. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowa-
    dzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

8. Liczbę uczniów w oddziale ustala organ prowadzący szkołę.

9. Szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu 

    organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
10. Szkoła zapewnia uczniom pozalekcyjną opiekę w świetlicy szkolnej.

11. Uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki prowadzonej w szkole przez ajenta.

12. Szkoła wydaje świadectwa państwowe, które są dokumentem urzędowym. Ich wzory   
    (podobnie jak innych druków),  sposób dokonywania sprostowań, wydania duplikatów                                    
    oraz odpłatności za te czynności określają właściwe przepisy.

13. Szkoła przyjmuje studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie porozumie-
      nia zawartego między dyrektorem szkoły a ośrodkiem kształcenia nauczycieli.

14. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:

1)      gabinety lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem,

2)      salę do zajęć gimnastyki korekcyjnej,

3)      gabinet pedagoga,

4)      pokoje nauczycielskie,

5)      gabinet medyczny,

6)      bibliotekę,

7)      świetlicę,

8)      pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,

9)      boisko szkolne,

10)  salę gimnastyczną,

11)   archiwum,

12)   szatnie.

15. Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, instaluje i systematycznie aktualizuje 

     oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie

     dla prawidłowego rozwoju uczniów.

 

                

ROZDZIAŁ  V

                                NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY


                                                                 § 11


1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Nauczyciele,

   podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzystają z ochrony przewi-

   dzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dn. 6 czerwca

  1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553, z późn. zm.).

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne  
    przepisy.

3. Nauczyciel prowadzi i organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest              
    odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy,  a także za bezpieczeństwo powierzonych  jego 
    opiece uczniów ( w tym zajęć organizowanych poza szkołą).

4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie dzieci oraz za wypadki wynikające

    z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich:
    1) nauczyciel ma obowiązek systematycznie wpajać uczniom zasady bezpiecznego zachowa-
        nia się,
    2) nauczyciel musi reagować na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie

       bezpieczeństwa uczniów i powiadamiać pedagoga, dyrektora szkoły lub jego zastępcę

       o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa

       lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.

5. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dokumentacji przebiegu

    nauczania  i wychowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi zarządze-
    niami, regulaminami i ustaleniami.   

6. Nauczyciel jest zobowiązany do doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych i pod-  

    noszenia wiedzy merytorycznej.

7. Nauczyciel jest zobowiązany dbać o warsztat pracy, o estetykę i zagospodarowanie sali

    dydaktycznej, której jest opiekunem. Odpowiada materialnie za jej stan i zgodność z księgą   
    inwentarzową sali, dba o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęty szkolne.

8. Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi
    przepisami.             

9. Nauczyciel ma prawo w szczególności do:
    1)  nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, odpraw
         i dodatków, których przyznawanie określają szczegółowe przepisy,
    2) ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego,
    3) uczestniczenia w wybranych formach doskonalenia zawodowego ( zgodnie z potrzebami
        szkoły ),
    4) prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej zgodnie z przepisami.

10. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za realizowanie postanowień 

     statutu szkoły, a w przypadkach rażącego zaniedbywania swoich obowiązków przed komisją

     dyscyplinarną dla nauczycieli przy Kuratorze Oświaty.

11. Nauczyciel wypełnia inne zadania zlecone przez  dyrektora szkoły lub wicedyrektora związa-

      ne z organizowaniem pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej.

12. Nauczycieli obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyj-

      nych.

13.W zakresie prowadzenia działalności dydaktycznej do obowiązków nauczyciela należy
     w szczególności :

     1) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego,

     2) wychowywanie  i nauczanie powierzonych mu uczniów,

     3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i  zainteresowań,

     4) zapoznanie uczniów z  przedmiotowym systemem oceniania,

     5) sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów oraz przestrzeganie zapisów WSO,

 6) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu  niepowodzeń szkolnych w oparciu

     o rozpoznane potrzeby i problemy uczniów.

14.W zakresie prowadzenia działalności wychowawczej do obowiązków nauczyciela należy

     w szczególności:           

     1) dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie uczniów w czasie lekcji i innych zajęć prowadzonych
         przez nauczyciela w szkole i poza szkołą , a także podczas dyżurów pełnionych według
         harmonogramu,
     2) prowadzenie z uczniami działalności turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjno-

         sportowej i innej rozwijającej zainteresowania ucznia i wypełniającej jego czas wolny,

    3) zapewnianie opieki i udzielanie pomocy oraz wsparcia ( szczególnie uczniom, którym

        z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc) ,

     4) bezwzględne przestrzeganie ustalonej w szkole procedury postępowania po zaistnieniu
         wypadku uczniowskiego lub pożaru albo innego nieprzewidzianego zdarzenia.

15. W celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczyciele
      współpracują w zespołach samokształceniowych oraz problemowo- zadaniowych.

16. Uchylony.

 

17. Nauczycieli obowiązuje następujący tryb wyboru programów nauczania i podręczników:

1)      program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego do użytku

      w szkole dopuszcza dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub nauczycieli po  

      zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

2)       programy dopuszcza się do użytku w szkole na dany etap edukacyjny,

3)      dopuszczone do użytku programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania,

4)      nauczyciel dokonuje wyboru podręcznika, który zapewnia pełną realizację podstawy programowej.

 

                                                                     § 12

 

1. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

    1) systematyczne prowadzenie dokumentacji obowiązującej wychowawcę,

    2) w pierwszym tygodniu roku szkolnego ustalenie przyczyn ewentualnego braku ucznia                
        zapisanego do zespołu klasowego,

    3) otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka, zapewnienie mu bezpieczeństwa,

    4) rozpoznanie potrzeb i zainteresowań swoich wychowanków,
    5) dostosowanie form spełniania zadań wychowawcy do wieku uczniów i rozpoznanych
         potrzeb,
    6) systematyczna kontrola frekwencji na lekcjach oraz uzyskiwanych ocen szkolnych przez

        poszczególnych uczniów, współpraca z pedagogiem w tym zakresie oraz informowanie
        na bieżąco rodziców o absencji, problemach wychowawczych i wynikach w nauce ich
        dzieci,
     7) realizowanie pozostałych zadań określonych w programach wychowawczych i profilak-
         tycznych.

2. W relacjach z klasą do obowiązków wychowawcy w szczególności należy:

    1) rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym oraz współpraca z pedagogiem w tym
        zakresie,

    2) diagnozowanie na bieżąco sytuacji wychowawczej w swojej klasie,

    3) pomoc w organizowaniu i działaniu samorządu klasowego,

    4) podejmowanie działań integrujących zespół klasowy,

    5) zapoznanie uczniów (we wrześniu) z WSO.

3. We współpracy z rodzicami do obowiązku wychowawcy należy w szczególności:

     1) opracowanie z rodzicami planów pracy obowiązujących na dany rok,

     2) organizowanie spotkań z rodzicami,

     3) zapoznanie rodziców na pierwszym zebraniu ze statutem i realizowanymi w szkole pro-

         gramami,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     4) aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą na różnych płaszczyznach,

     5) udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 4.  We współdziałaniu z innymi nauczycielami do obowiązków wychowawcy klasowego
      w szczególności należy:

1)      pośredniczenie między uczniami a  dyrektorem szkoły, pedagogiem i nauczycielami
w rozwiązywaniu problemów,

2)       utrzymywanie stałych kontaktów z nauczycielami w celu zbierania bieżących informacji    o zachowaniu uczniów i ich postępach w nauce,

     3) konsultowanie z nauczycielami propozycji oceny zachowania dla każdego ucznia z klasy.

5. Wychowawca klasy odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i wicedyrektorem

    za   realizację swoich zadań wynikających ze statutu szkoły

 

                                                                         § 13

 

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

    1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
         szkolnych,

     2) rozpoznanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych uczniów,

     3) podejmowanie działań na rzecz opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się

         w trudnej sytuacji życiowej,

     4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej dla
         uczniów, rodziców i nauczycieli,
     5) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu
        wychowawczego oraz programów profilaktycznych,

     6) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, w szczególności w ich
         pracy z uczniami sprawiającymi trudności,    

     7) współpraca z instytucjami i organizacjami, które zajmują się sprawami dzieci.
 2. Pedagog przyjmuje, rozpatruje i wyjaśnia ( samodzielnie, z nauczycielem, wychowawcą, dy-

     rektorem szkoły lub wicedyrektorem - w zależności od rangi sprawy ) zgłoszenia

     pracowników szkoły odnośnie dostrzeżonych na terenie szkoły sytuacji stanowiących

     zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia, życia uczniów i zdarzeń noszących znamiona

     przestępstwa.
 3. Pedagog dokumentuje swoją pracę na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

                                                               

                                                              § 14

 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna wraz z czytelnią.
2. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice
    uczniów.

3.Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora szkoły do tygodniowego          
    planu zajęć tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych

    i po ich zakończeniu.

4. Nauczyciel bibliotekarz w szczególności jest odpowiedzialny za :

    1) dobór księgozbioru i jego zabezpieczenie,
    2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych,

    3) popularyzowanie czytelnictwa,

    4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
    5) tworzenie warunków do korzystania z różnych źródeł informacji,

    6) wspomaganie uczniów w uczeniu uczenia się.

5. Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa odrębny Regulamin biblioteki szkolnej.


                                                                § 15

 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy.

2. Świetlica prowadzi zajęcia, w tym także poza obiektem szkoły w grupach wychowawczych
    ( liczba w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów).

3. Czas pracy świetlicy szkolnej jest corocznie dostosowywany przez dyrektora szkoły do
    tygodniowego planu zajęć zgodnie z potrzebami rodziców.

4. Do zadań nauczycieli świetlicy w szczególności należy :

    1) organizowanie i prowadzenie zajęć z grupą oraz prowadzenie dziennika zajęć,

    2) organizowanie i włączanie się do imprez i uroczystości szkolnych zgodnie            
        z kalendarzem imprez,

    3) pomoc w odrabianiu prac domowych,

    4) opieka nad uczniami korzystającymi ze stołówki szkolnej ( w zależności od potrzeb ),

    5) dbałość o estetykę oraz zagospodarowanie pomieszczeń świetlicy,

    6) rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów,
    7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, reagowanie na wszystkie dostrzeżone sytuacje
        stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów oraz w razie wypadku lub zdarzeń noszą-
        cych znamiona przestępstwa powiadamianie pedagoga , dyrektora szkoły

        lub wicedyrektora.

5. Nauczyciele świetlicy sprawują opiekę nad dziećmi zwolnionymi decyzją dyrektora szkoły
    z  religii – na pisemną prośbę rodziców oraz z lekcji wychowania fizycznego na podstawie
    zwolnienia lekarskiego ( jeżeli lekcje te nie są pierwszymi lub ostatnimi w tym dniu).
    Obecności tych uczniów odnotowywane są w dziennikach zajęć świetlicowych.

6. Szczegółowe zadania świetlicy zawiera Regulamin świetlicy.

 

                                                              § 16

 

1. Zakres obowiązków i przydział czynności pracowników administracyjnych i obsługi określa
    dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów.
2. Do dodatkowych obowiązków pracowników administracji i obsługi należy reagowanie na

    wszelkie dostrzeżone na terenie szkoły sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa,
    zdrowia, życia uczniów i zdarzenia noszące znamiona przestępstwa oraz zgłaszanie ich do
    wychowawcy, pedagoga , dyrektora szkoły lub wicedyrektora.

                                                         

ROZDZIAŁ  VI

                                                             UCZNIOWIE


                                                               § 17

 

1. Szkoła prowadzi zapisy dzieci do klasy I na rok przed rozpoczęciem przez nie obowiązku

   szkolnego.. 

2. Uchylony.
3. Do szkoły  przyjmuje się :

    1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

    2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów ) - dzieci zamieszkałe poza  obwodem szkoły,
        jeżeli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca i uzyskana jest zgoda dyrektora szkoły
        z obwodu dziecka .

4. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedago-

    gicznej , w tym publicznej poradni specjalistycznej dyrektor szkoły może :

    1)  zezwolić na rozpoczęcie nauki dziecku, które przed dniem 1 września kończy 5 lat,

    2) odroczyć spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego,

    3) zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

5. Obowiązek szkolny może być spełniany w formie nauczania indywidualnego, indywidualnego
    toku i programu nauczania po uzyskaniu opinii lub orzeczenia  publicznej  poradni psycholo-
    giczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej i  po otrzymaniu decyzji

    organu prowadzącego. Zasady realizacji ww. form określa dyrektor szkoły w porozumieniu

    z rodzicami (prawnymi opiekunami ) dziecka.

    

 

 

 

                                                                § 18

 

1. Uczniowie mają prawa wynikające w szczególności z Konwencji o prawach dziecka,
    przepisów oświatowych i niniejszego statutu.
2.Uczeń szkoły ma prawo do :

   1) opieki i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,  ochronę przed wszel-
        kimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

   2) ochrony i poszanowania jego godności,

   3) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza 

         tym dobra innych osób,

   4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania ,

   5) korzystania ze stypendium za wyniki w nauce i w sporcie ( zasady przyznawania stypen-
       diów określa odrębny regulamin ),

   6) jawnej i umotywowanej oceny ustalonej na podstawie kryteriów zgodnych

       z   wewnątrzszkolnym systemem oceniania; na pisemny wniosek rodzica złożony

       do dyrektora szkoły nauczyciel ma obowiązek w ciągu trzech dni umotywować pisemnie

       wystawioną ocenę (kopia uzasadnienia wraz z kopią ocenianej pracy pisemnej

       przekazywana jest przez nauczyciela dyrektorowi),

      a) wewnątrzszkolny system oceniania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu,

   7) korzystania z pomocy w przypadku trudności w nauce,

   8) korzystania z poradnictwa i terapii psychologicznej i pedagogicznej , jeżeli w szkole zatrud-
       nieni są specjaliści,
   9) informacji o programach nauczania i podręcznikach, stawianych wymaganiach, zasadach
       i kryteriach oceniania,
 10) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organi-   
       zacjach działających w szkole,

 11) realizowania, w porozumieniu z wychowawcą, nauczycielami lub dyrektorem szkoły, inicja-

  tyw służących dobru klasy, szkoły i środowiska lokalnego,

 12) wyrażania opinii o pracy szkoły statutowym organom szkoły, korzystania z pełnej oferty

     dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej szkoły zgodnie ze swoimi zdolnościami, zainte-

     resowaniami i potrzebami,

 13) udostępnienia mu przez wychowawcę lub bibliotekarza (na terenie szkoły) statutu szkoły,

     programu wychowawczego i profilaktycznego.


                                                                   § 19

 

1. Do obowiązków ucznia należy:
    1) przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole oraz postanowień zawartych w niniejszym

       statucie szkoły, a w szczególności dbanie o honor i  tradycję szkoły oraz współtworzenie

       jej autorytetu,

    2) systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły,

    3) posiadanie na każdej lekcji podręczników, kart pracy, zeszytów ćwiczeń, zeszytów, przybo-
        rów szkolnych obowiązujących na zajęciach danego przedmiotu (określonych przez
        nauczyciela) oraz dzienniczków ucznia,

    4) uczestniczenie w zajęciach wychowania fizycznego zawsze w określonym przez szkołę
        stroju gimnastycznym (koszulka oraz spodenki w kolorze ustalonym przez nauczyciela
        i obuwie sportowe),

    5) przygotowanie się do każdej lekcji według poleceń nauczyciela w formie ustnej i pisemnej,

    6) zachowanie w czasie zajęć lekcyjnych należytej uwagi ( uczeń nie może rozmawiać z inny-
        mi uczniami ani swoim zachowaniem zakłócać przebiegu zajęć; może zabierać głos, gdy   
        zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela; musi wykonywać polecenia nauczyciela
        wynikające z realizacji danej jednostki lekcyjnej),

    7) pozostawienie ładu i porządku na swoim miejscu pracy,

    8) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
        pracowników szkoły, a w szczególności przestrzeganie następujących zakazów: na terenie
        szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby; zabrania się
        używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów,

    9) zgłaszanie wszelkich spornych spraw wychowawcy, nauczycielowi dyżurującemu, pedago-
        gowi , dyrektorowi szkoły lub wicedyrektorowi w zależności od ważności spraw,

 10) godne i kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza szkołą,

 11) ponoszenie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie, dbanie o higienę, stosowanie się  
       do kategorycznego zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu (wyrobów tytoniowych)

       oraz używania narkotyków i innych środków odurzających,

 12) noszenie stroju galowego podczas ważnych uroczystości i wydarzeń szkolnych;
       strój galowy dziewcząt to biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica a strój galowy
       chłopców to biała koszula i czarne lub granatowe spodnie,

 13) uchylony,
 14) przestrzeganie dodatkowych zasad dotyczących wyglądu:
      a) obuwie noszone w szkole powinno być   wykonane z tworzywa nierysującego podłóg,
        (dopuszczalny obcas 4cm),
      b) fryzura ucznia musi mieć charakter naturalny, bez koloryzacji; długie włosy powinny być
           ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji,
      c) paznokcie nie mogą być zdobione, zabrania się makijażu ( z wyjątkiem zabaw),
      d) w szkole zabronione jest noszenie jakichkolwiek elementów stroju ozdobionych napisami,

          symbolami o treściach wulgarnych lub promujących młodzieżowe subkultury, sekty,

          używki czy szkodliwe społecznie zachowania,
15) przestrzeganie zasad używania w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń elektro-
      nicznych:
      a) pisemna zgoda rodzica (prawnego opiekuna) na posiadanie i korzystanie z ww. urządzeń
          na terenie szkoły,
      b) całkowity zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć (aparaty mają być          
          wyłączone i schowane), w razie notorycznego nieprzestrzegania przez uczniów

          wymienionego zakazu nauczyciel może odebrać telefon w sposób uzgodniony

          z samorządem uczniowskim i radą pedagogiczną,
      c ) zakaz nagrywania dźwięku i obrazu bez wcześniejszego uzgodnienia z nauczycielem,

      d ) zaginięcie lub kradzież ww. urządzenia należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub  
          pedagogowi,

16) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach zgodnie z następującymi zasadami:

a) każdą nieobecność w szkole należy usprawiedliwić najpóźniej w ciągu tygodnia od
    powrotu do szkoły (po upływie wyznaczonego czasu usprawiedliwienie nie będzie hono-
    rowane),

17) przebywanie na terenie szkoły przez cały czas określony planem zajęć dla danego ucznia
      ( obowiązuje zakaz wychodzenia poza teren szkoły podczas przerw).

                                                                § 20

1.      Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:

    1) świadectwo z wyróżnieniem za średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo do-

        brą ocenę zachowania ( w kl. IV – VI ),
    2) tytuł „ Najlepszego ucznia klas IV ( V, VI )”,
    3) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,
    4) pochwałę na forum klasy,
    5) pochwałę na forum szkoły,
    6) list pochwalny skierowany do rodziców,
    7) dyplom, nagrodę rzeczową.
2. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary:
    1) upomnienie na forum klasy,
    2) upomnienie dyrektora szkoły,
    3) pisemne powiadomienie rodziców,
    4) wezwanie rodziców do szkoły,
    5) wyłączenie z imprez klasowych i szkolnych,
    6) wyłączenie z udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
    7) naganę na forum szkoły,
    8) przeniesienie do równoległego oddziału lub skreślenie z listy uczniów na zasadach 

        określonych w ust.5 pkt 1,
    9) wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz szkoły,
  10) poddanie szczególnemu nadzorowi wychowawcy lub pedagoga szkolnego.
3. W związku z niepożądanymi zachowaniami ucznia dyrektor szkoły może zwrócić się do sądu
    o zastosowanie odpowiednich środków wychowawczych.
4. Warunki i zasady otrzymywania wyróżnień:
    1)za wzorową postawę i aktywny udział w życiu klasy uczeń może otrzymać pochwałę
        na forum klasy,
    2) za szczególne osiągnięcia , wzorową postawę uczeń może być pochwalony ustnie lub
        listownie na forum szkoły, nagrodzony dyplomem, nagrodą rzeczową,
    3) o stosowaniu wyróżnień decyduje wychowawca, dyrektor szkoły, wicedyrektor lub rada

     pedagogiczna.

 5. Warunki i zasady otrzymywania kar:
    1) za szczególnie naganny stosunek do obowiązków szkolnych, przejawy agresji i przemocy
        wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów (po wyczerpaniu wymienionych kar)
        dyrektor szkoły może na wniosek rady pedagogicznej przenieść dyscyplinarnie ucznia do
        równoległej klasy lub wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia
        do innej szkoły,

    2) w przypadku ukarania ucznia uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo
         uzyskać wyjaśnienie powodu zastosowania kary,                                            
    3) w przypadku zastosowania kary uczeń i jego rodzice mogą odwołać się od decyzji o ukara-
        niu do dyrektora szkoły w ciągu 2 dni od dnia powiadomienia. Dyrektor powołuje komisję

        w składzie: dyrektor ( wicedyrektor) , przedstawiciel rady pedagogicznej, samorządu

        uczniowskiego i rady rodziców w celu rozpatrzenia odwołania. Decyzja komisji jest

        ostateczna. 


                                                        ROZDZIAŁ VII

                                                             RODZICE

 

§ 21

1.      Rodzice mają prawo do:

  1) uzyskiwania od wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu rzetelnej informacji o postępach

      w nauce i zachowaniu dziecka,

   2) uzyskiwania od wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, pedagoga, dyrektora szkoły lub

       wicedyrektora informacji o nagrodzeniu lub ukaraniu dziecka,

   3) działania w radzie rodziców,

   4) wyrażania opinii o pracy szkoły statutowym organom szkoły,

    5) zapoznania się ze statutem szkoły,

    6) odwoływania się w sprawach spornych do statutowych organów szkoły,

    7) decydowania o uczęszczaniu dziecka na zajęcia edukacyjne „wychowanie do życia w ro- 
        dzinie”,
    8) porad pedagoga i psychologa szkolnego, jeżeli takie stanowisko jest utworzone ,
    9) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
   10) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły.
 2. Do obowiązków rodziców należy:

      1) zapisanie dziecka do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem,

      2) regularne posyłanie dziecka na zajęcia szkolne,

      3) zapewnienie (w szczególności uczniom klas I – III) bezpiecznej drogi do szkoły i powrotu
         do domu,

      4) zapewnienie dziecku warunków właściwego przygotowania się do zajęć,

      5) systematyczna współpraca ze szkołą w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka,

5)      udział w spotkaniach z wychowawcą klasy co najmniej cztery razy w ciągu roku oraz

    utrzymywanie kontaktu z wychowawcą na bieżąco,

 7) usprawiedliwienie każdej nieobecności dziecka w szkole najpóźniej w ciągu tygodnia od
     jego powrotu do szkoły w formie pisemnej lub ustnej z podaniem przyczyny (rodzic zo-

     bowiązany jest powiadomić szkołę najpóźniej następnego dnia o przewidzianym czasie
     nieobecności dziecka ) ; do wcześniejszego  zwolnienia dziecka z zajęć podstawą jest
     zezwolenie rodziców ( prawnych opiekunów ) pisemne, osobiste lub telefoniczne,

     8) systematyczne zapoznawanie się z treścią zawiadomień i innych informacji w dziennicz-

         kach ucznia ; dowodem przyjęcia informacji do wiadomości jest podpis rodzica (prawnego

         opiekuna),

9) systematyczna współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie troski o zdrowie dziecka,

    10) współuczestniczenie w działaniach opiekuńczych odpowiednich do potrzeb dziecka

  (w tym niepełnosprawności) podczas zajęć w szkole, wycieczek, imprez itp.,

    11) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w zakresie opieki nad dziećmi w  cza-

          sie wycieczek szkolnych i innych imprez organizowanych przez szkołę,
    12) ponoszenie odpowiedzialności za szkody umyślnie wyrządzone przez ich dziecko w mie-
          niu szkolnym.

                                                               ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 

§22

 

1.   Szkoła posiada sztandar z godłem Polski.  

2.      Hymnem szkoły jest pieśń „Pokój światu”.

3.      Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.      Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

6.      Statut  wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2010 r.

 

 

                                                                                

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Kuczyńska 17-01-2011 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Edyta Kuczyńska 27-03-2012 12:24